Directorul Institutului de Ecologie și Geografie, membru corespondent AȘM, dr. hab., prof. univ. Nedealcov Maria distinsă cu Titlul Onorific Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

 

2020-10-31Accesări:324Vizitatori unici:236

Vineri, 30 octombrie 2020, în incinta Universității de Stat din Tiraspol (UST) s-a desfășurat Ceremonia de decernare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat Tiraspol, d-nei m. cor., dr. hab., prof. univ. Nedealcov Maria – Director al Institutului de Ecologie și Geografie, la propunerea Senatului Universității din Tiraspol, cu prilejul manifestărilor dedicate jubileului de 90 de ani de la fondarea Universității de Stat din Tiraspol și a Conferinței Științifice Naționale cu Participare Internațională „Mediul și Dezvoltarea Durabilă”.

Dna Nedealcov Maria s-a născut la 26 iunie 1960 în comuna Zîrnești, raionul Cahul. În perioada 1977-1982 şi-a făcut studiile la Facultatea de Geografie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol, specialitatea Geografie şi Biologie. Cariera stiinţifico-didactică a inceput-o imediat dupa absolvirea facultăţii, în 1982.

În cei 38 de ani de activitate, Doamna Maria Nedealcov cu răbdare și binemeritat, a parcurs toate etapele posibile a unei cariere profesionale, științifice și de coordonare, de excepție. Profesional, inițial a fost inginer în cadrul laboratorului de Climatologie a Secţiei de Geografie a A.Ş.M., și apoi, cercetător ştiinţific inferior, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator; în plan științific - doctor (2000), doctor habilitat (2011) și membru corespondent al AȘM (2017); în plan didactic conferențiar și apoi profesor universitar (2016). În anul 2006 a devenit Şeful laboratorului de Climatologie al Institutului de Ecologie şi Geografie a A.Ş.M., iar în 2016 este aleasă prin concurs în funcţia de director al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM.

Are specialitatea de bază 153.05 meteorologie, climatologie și agrometeorologie, dar aria competențelor sale științifice mai cuprinde geografia fizică generală, protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale.

Pe parcursul activităţii sale ştiinţifice dr. hab. Maria Nedealcov, realizează pentru prima dată clasificarea iernilor după gradul lor de asprime şi evidenţiază noile condiţii de iernare a unor culturi sămburoase termofile, demonstrând astfel, posibilitatea de cultivare a lor în noile areale favorabile evidenţiate.

Membrul corespondent Maria Nedealcov a fundamentat o direcţie nouă a regionării agroclimatice, în baza metodei estimative prin pontaje şi a Sistemelor Informaţionale Geografice ca instrument de cercetare, realizând una din cele mai dificile sarcini privind regionarea atât pe componente naturale separat, cât şi a potenţialului natural în întregime. A fost efectuată regionarea teritoriului Republicii Moldova privind gradul de pretabilitate a climei pentru agricultură în general şi pentru dezvoltarea pomiculturii şi a viticulturii în particular.

Modificările continue a mediului ambiant, în special, cele climatice au determinat-o pe Doamna Maria Nedealcov să efectuieze cercetări complexe cu scopul realizării unor prospecțini climatice veridice, drept rezultat elaborează pentru prima dată conceptul efectuării estimărilor complexe privind schimbările climatice, conform căruia, în baza metodelor deterministe și stocastice, a devenit posibilă evidențierea particularităților de schimbare a climei actuale și posibilele schimbări climatice în viitorul apropiat.

În rezultatul investigaţiilor efectuate, s-a constatat că schimbările climatice, cu precădere în ultimii ani, au influenţat esenţial manifestarea fazelor de dezvoltare a culturilor agricole, iar în anumiţi ani concreţi, condiţiile agrometeorologice au fost determinante în obţinerea recoltelor, au determinat calitatea apelor de suprafaţă şi starea pădurilor în condiţiile aridizării climei regionale.

Cercetările realizate şi preconizate în viitorii ani apropiaţi îşi găsesc oglindire şi în rezultatele scontate la două direcţii (securitatea ecologică şi factorii abiotici şi biotici în contextul modificărilor de mediu) din cadrul domeniului Mediu şi schimbări climatice a Programului Naţional de Cercetare pentru anii 2020-2023.

Specificul manifestării schimbărilor climatice la nivel regional a determinat revizuirea indicilor complecşi tradiţionali în estimarea regimului termic şi de umiditate şi se ajunge la concluzia că în noile condiţii climatice este necesară luarea în calcul a unor indici noi, propuşi de comunitatea ştiinţifică internaţională, în special de Organizaţia Meteorologică Mondială. Astfel, în cercetările climatice regionale sunt utilizaţi: Indicele Standardizat al Precipitaţiilor Atmosferice, Indicele de Martonne, Indicele de Ariditate Forestier, a Deficutului de Apă Climatic (DEF) şi sub conducerea nemijlocită a Domniei sale are loc estimarea spaţio-temporală a indicilor sus menţionaţi, aliind cercetările climatice regionale la cele internaţionale. Pentru prima dată, la nivel de sector silvic este determinat impactul aridităţii climei actuale asupra diferitor specii de arbori. În baza elaborării modelelor cartografice privind Deficutului de Apă Climatic este estimat impactul schimbărilor climatice asupra calităţii apelor de suprafaţă din zona de sud a ţării.

Manifestarea actuală a regimului termic şi de umiditate în condiţiile Republicii Moldova exprimat prin alternarea frecventă a perioadelor uscate cu cele umede a determinat-o pe m.c. Maria Nedealcov să elaboreze 7 indici noi cu aplicabilitate în climatologia regională şi peste hotarele ţării:

1. Indicele perioadelor uscate (Izu), a permis evidenţierea gradului de aridizare a climei în perioada (V-VIII) sensibilă pentru creşterea şi dezvoltarea unor culturi agricole. Acest indice a fost implementat la nivel internaţional de către Global Water Partnership în estimarea secetelor din sud-estul Europei cât și la elaborarea tezelor de doctorat la nivel internaţional.

2. Indicele exceselor pluviometrice (Ip), serveşte drept indicator al gradului de periculozitate al precipitaţiilor maxim diurne în declanşarea inundaţiilor. Estimările spaţio-temporale cu referire la acest indice vor sta la baza evaluărilor cu caracter de pronostic în cazul revenirii în timp a situaţiilor similare extreme.

3. Coeficientul (Nedealcov-Rapcea) pretabilităţii climei pentru calitatea strugurilor (CNR) a fost condiţionat de schimbările esenţiale intervenite în cadrul regimului termic şi a umidităţii relative a aerului din luna august, perioadă de timp, care este extrem de importantă în asigurarea calităţii strugurilor. S-a constatat, că schimbările climatice actuale caracterizate prin intermediul acestui coeficient explică calitatea strugurilor stabil înaltă, începând cu anul 2005.

4. Indicele periculozităţii exceselor pluviometrice (IPP) ( 2019) este utilizat în paralel cu Indicele Fournier şi se caracterizează printr-o compatibilitate înaltă în mersul lor multianual.

5. Indicele Variabilităţii Termice (IVT), elaborat în 2019 va sta la baza estimărilor privind variabilitatea climatică şi schimbările climatice regionale.

6. Indicele Variabilităţii Singularităţilor (Extremelor) Termice (IVST) (2019) va sta la baza estimărilor privind variabilitatea climatică şi schimbările climatice regionale.

7. Indicele Aridităţii de Stres Forestier (2020) reprezintă raportul dintre parametrii meteorologici extremi şi starea de stres a arborilor către condiţiile de ariditate (FASI – Forest Aridity Stress Index). Cu cât valorile FASI sunt mai mari, cu atât, în perioada de creştere şi perioada critică a speciilor forestiere, parametrii meteorologici vor prezenta condiţii mai uscate şi mai aride de dezvoltare, care pot fi chiar de stres în creşterea şi dezvoltarea acestora, sau în declanşarea incendiilor.

Împreună cu colegii a editat primul atlas ştiinţifico-tematic în limbile română şi engleză Resursele Climatice ale Republicii Moldova, în care sunt reflectate şi estimările temporale pentru o perioadă de mai mult de un secol, privind schimbarea regimului termic şi pluviometric în aspect lunar, sezonier şi anual;

apoi al doilea Atlas ca singur autor „Regimul termic şi pluviometric din sudul Republicii Moldova” (raionul Cahul şi comuna Zîrneşti), este o primă realizare a cercetărilor la nivel topoclimatic, informaţie extrem de necesară în adaptarea adecvată către noile condiţii climatice la nivel local;

și cel de-al trei-lea Atlasul Republica Moldova: „Factorii naturali şi antropici de risc”, toate elaborate în baza sistemelor informaţionale geografice.

Rezultatele activităţii ştiinţifice ale m. c. Maria Nedealcov au fost comunicate la manifestările ştiinţifice din R. Moldova şi de peste hotare în 37 lucrări indexate Copernicus și ISI. A participat cu comunicări în plen la nenumărate foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Rezultatele obţinute au stat la baza publicării a peste 350 de lucrări ştiinţifice, în reviste ştiinţifice de specialitate din ţară și străinătate, 18 monografii, dintre care 5 ca singur autor.

Multe din rezultate ştiinţifice obţinute de către m. c. Maria Nedealcov au fost implementate şi oferite ca recomandări în diverse instituţii ştiinţifice de profil de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentatare, în cadrul Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, diferitor agenţi economici, certificate cu 50 Acte de implementare şi 3 recomandări în practica agricolă.

Activitatea de cercetare a doamnei m. c. Maria Nedealcov este evidențiată și prin participarea în proiecte instituţionale şi internaţionale, dintre care, la 5 proiecte a fost director de proiect, iar la 7 - membru în echipa de cercetare. De asemenea a activat în 5 proiecte internaţionale în calitate de expert naţional.

Școala științifică creată de m. c. Maria Nedealcov continuă să dezvolte cu succes frumoasele tradiții din domeniul științelor geografice și ecologice autohtone ca climatologia şi agroclimatologia modernă, utilizarea SIG în climatologie, schimbări climatice. Dumneaei este director al Şcolii doctorale Ştiinţe Geonomice, participă activ la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, fiind conducător de doctorat la specialităţile 153.05 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie şi 166.02 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale. Sub conducerea nemijlocită a Domniei sale au fost susţinute 11 teze de doctor în ştiinţe geografice la specialitatea 153.05 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie (4 din care sunt absolvenţii Facultăţii de Geografie, UST).

Măestria pedagogică a doamnei Maria Nedealcov a manifestat-o și în activitatea didactică cu studenţii, corelând programele analitice pentru disciplinele pe care le-a condus cu cele mai recente aspecte teoretice şi practice ale științei. Fiind preocupată de calitatea procesului didactic d-na profesor universiat Maria Nedealcov a editat 4 suporturi didactice în colaborare sau ca singur autor, care sunt adevărate ghiduri pentru studenţii ce studiază disciplinele predate, inclusiv şi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România ca Profesor asociat.

Domnia sa este Preşedintele Consiliului ştiinţific al Institutului de Ecologie şi Geografie; Preşedinte al Seminarelor de Profil pentru susţinerea tezelor de doctor la specialităţile 153.05 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie şi 166.02 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, şi Preşedintele Consiliului ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor la specialităţile menţionate.

Dna m. c. Maria Nedealcov este Redactor şef la domeniile Ecologie şi Geografie al Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele Vieţii, este membru activ al Colegiului de Redacţie al multor reviste şi culegeri de articole, co-organizator al Simpozioanelor şi conferinţelor naţionale şi internaţionale, membru al comitetelor ştiinţifice şi membru al comitetelor de organizare în diverse simpozioane, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Pentru prestigioasa activitate ştiinţifică şi fructuoasa colaborare cu multiplele instituţii şi savanţi notorii din ţară şi peste hotare, doamnei m. c. Maria Nedealcov i-au fost decernate premii şi recunoaşteri naţionale şi internaţionale:

 • Diploma de recunoştinţă a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
 • Diploma de onoare a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
 • Distincţia de Stat „Meritul Civic”
 • Titlul Onorific „Om Emerit”
 • Cetăţean de onoare a comunei Zîrneşti, raionulCahul
 • Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova
 • Diploma Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 • Medalia jubiliară „70 de ani de la crearea primelor instituţii de cercetare şi 55 de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei”
 • Diploma de onoare a Ministerului Educației
 • Medalia „Universitatea de Stat din Tiraspol”

Colectivul Institutului de Ecologie și Geografie, Vă transmite cu stimă profundă sincere felicitări pentru titlul Onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat Tiraspol, sănătate, fericire și noi realizări științifice!!!

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  03-11-2020 17:29:51


Statistici vizitatori

 • Astăzi:225
 • Săptămână:4,596
 • Lună:17,620
 • Total:116,929