Laboratorul Geografia Peisajelor

Accesări:4,502Vizitatori unici:2,041

Șef de laborator: Iurii Bejan, dr. în geografie, conferenţiar universitar

(utilizarea terenurilor, GIS, teledetecție, ecologia peisajului).

E-mail: [email protected]

Informații generale

Laboratorul „Geografia Peisajelor” activează în corespundere cu prevederile Convenției Europeană a Peisajelor (Florenţa, 2000) și Legii Peisajelor.

Conform Convenției Europene a Peisajelor (Florenţa, 2000), peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și / sau umani. Peisajele reprezintă câteva caracteristici fundamentale, dintre care, cu ajutorul metricilor peisagistici, se pot cuantifica structura (varietatea și abundența arealelor privind caracteristicile legate de diversitate) și configurația (caracterul spațial, dispunerea, poziția sau orientarea parcelelor, unităților de peisaj). Astfel, peisajele pot fi privite ca entități fizice, ecologice și geografice, ce integrează o sumă de trăsături și procese naturale sau datorate intervenției umane.

Specificul structural al mediului se află într-un permanent proces de modificare spaţială, dar și calitativă. Pentru al cunoaşte mai bine şi pentru o gestionare optimă, este necesară diferenţierea (decuparea) lui în sisteme teritoriale funcţionale. La nivel macro-structural pot fi distinse două mari subsisteme: unul care are în vedere componentele naturale, care poate fi aproximat cu mediul natural, iar celălalt care are în vedere componentele social-economice și culturale, poate fi identificat cu mediul antropic.

Direcția strategică de activitate a laboratorului:

 • Materiale, tehnologii și produse inovative

Scopul cercetărilor:

 • Elaborarea sistemului informațional geografic privind structura, dinamica și starea sistemelor peisagistice.

Cercetări fundamentale:

 • Organizarea spațială a sistemelor peisagistice sub acțiunea factorilor naturali și antropici

Cercetări aplicative:

 • Identificarea şi elaborarea criteriilor de clasificare a peisajelor naționale (pe exemplul Codrilor de Vest);
 • Elaborarea Planurilor de Gestionarea a Districtelor Bazinelor Hidrografice.

Importanţa cercetărilor:

 • Investigațiile realizate contribuie la implementarea prevederilor Convenției Europene a Peisajului, reieșind din Articolul 1, punctele d) – protecția peisajului și e) – amenajarea peisajului. De asemenea, tematica de activitatea a laboratorului se încadrează în Directiva INSPIRE (2007/2/CE din 14 martie 2007) de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale. Cercetările aplicative ale laboratorului contribuie în mod apreciabil la soluţionarea problemelor vizând principiile de identificare, clasificare şi cartografiere a peisajelor, de analiză şi gestionare a fenomenelor naturale de risc (inundații, alunecări de teren, etc.), în aprecierea cantitativă a resurselor de apă de suprafaţă şi valorilor potenţialului hidrologic al unităţilor fizico-geografice şi al diferitelor corpuri de apă.

Personalul scriptic:

 • Șef de laborator: Iurii Bejan, dr. în geogr., conf. univ. (utilizarea terenurilor, GIS, teledetecție, ecologia peisajului). E-mail: [email protected]
 • Nicolae Boboc, dr. în geogr., conf. univ., cercetător științific coordonator (geomorfologie şi geografie evoluţionistă, ecologia peisajului, fenomene de risc, GIS). E-mail: [email protected]
 • Orest Melniciuc, dr. hab., în geografie, conf. univ. cercetător ştiinţific coordonator (hidrologia uscatului, inundaţii, resurse de apă). E-mail: [email protected]
 • Tudor Castraveţ, cercetător științific (eroziune, modelare cartografică, geodinamică, GIS). E-mail: [email protected]
 • Ana Jeleapov, cercetător științific (modelarea hidrologică și hidraulică, inundaţii, resursele de apă, teledetecție, GIS). E-mail: [email protected]
 • Pavel Ţîţu, cercetător ştiinţific (geografia peisajului, metrica peisajului, modelare cartografică, GIS). E-mail: [email protected]
 • Viorica Angheluţa, cercetător științific stagiar (cartografierea peisajului, metrica peisajului,  teledetecţia, GIS). E-mail: [email protected]
 • Liliana Stratan, cercetător științific stagiar (geografia peisajului, metrica peisajului, GIS). E-mail: [email protected]
 • Valentina Muntean, cercetător ştiinţific stagiar (cartografierea şi teledetecţia peisajului, GIS). E-mail: [email protected]
 • Fratea Adrian, inginer coordonator (digitizarea materialului cartografic). E-mail: [email protected] 

Cele mai relevante rezultate obținute:

 • Regionarea fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova;

 

 
 
 
 • Aprecierea gradului de stabilitate ecologică a terenurilor;
.  
 • Identificarea și cartografierea peisajelor în baza factorilor naturali și antropici;

 

   

Categorii peisagistice identificate după specificul reliefului

ID Tip de relief % supr. Energia reliefului, m Panta, grade
0 Vale de luncă 27,5 9,92 1,6
1 Versanţi domoli 27,8 36,27 3,4
2 Versanţi abrupţi 16,7 33 7,1
3 Culmi principale rotunjite, versanţi superiori domoli, terase şi platouri 18,9 86,79 2,4
5 Culmi sub formă de creastă 9,1 86,49 7,5
 • Aprecierea modului de influență a factorilor zonali, azonali şi antropogeni în formarea resurselor de apă a unităților peisagistice regionale;
   
 • Evaluarea zonelor de hazard/risc la inundații pentru diferite scenarii utilizând modelarea hidraulică
Zone de hazard la inundații, r. Nistru
Zone de risc la inundații din Chișinau, (r. Bâc)
 • Elaborarea metodicii de identificare şi cartografiere în SIG a peisajelor în concepţia Convenţiei Europene a Peisajului (Florenţa, 2000).

 

 • Aprecierea stării peisajelor;

Indicele de naturalitate al peisajului

Elementele metricii peisajelor

 • Aprecierea dinamicii spațio-temporale a peisajelor;

Metode, principii și mijloace de cercetare:

Metode de cercetare în ecologia peisajului, în ultimele două decenii, au evoluat remarcabil de rapid. Acestea includ abordări și instrumente pentru colectarea, analiza, cât și integrarea datelor spațiale și non-spațiale. Din punct de vedere al colectării datelor, în geografie și ecologia peisajului sunt de obicei folosite așa metodă cum este observarea. De asemenea, devine populară metoda experimentală, chiar dacă aceasta frecvent se confruntă cu provocări în identificarea reproducerilor (copiilor) adecvate. Prelevarea probelor și metoda experimentală necesită de obicei cercetări în teren. Sunt cu succes utilizate tehnicile de teledetecție care permit colectarea informației necesare, fără contact fizic direct. Aceste tehnici reprezintă instrumentul principal în obținerea datelor pe spatii extinse prin utilizarea imaginilor satelitare și ortofotoplanurilor.

Publicații relevante:

2005

 1. Boboc N., Bejan Iu. Relieful teritoriului Republicii Moldova și modul de utilizare a terenurilor. Analele Universității „Ștefan cel Mare”. Secțiunea Geografie, anul XIV – 2005. Suceava, 2005, p. 33-39.

2006

 1. Boboc N. Elemente structurale în relieful Podişului Moldovei. „Revista Geografică” Inst. de Geogr. Bucureşti, 2006, p. 31-37.
 2. Boboc N., Bejan Iu. Consideraţii privind evaluarea gradului de stabilitate ecologică a peisajelor din Republica Moldova. Ecologia şi protecţia mediului – cercetare, implementare, management. Materialele Conferinţei Jubiliare – INECO 15 ani, Chişinău, 2006, p. 4-7.
 3. Boboc N., Bejan Iu., Muntean Valentina, Tănase Ana. Studiul dinamicii modificărilor peisajelor silvice din bazinul Bâcovăţului din 1880 până în prezent cu ajutorul tehnicilor SIG. Lucr. Simpoz. Intern. „Sisteme Informaţionale Geografice”, 10-12 noiembrie 2006. Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, vol. ½. Cluj University Press, 2006. No 1, p. 31-36.
 4. Mihailescu C., Boboc N., Sochircă V., Constantinov Tatiana, Boian I. Mediul geografic al Republicii Moldova: caracterizare de ansamblu. Monografia „Mediul geografic al Republicii Moldova. Resursele naturale”. Editura „Ştiinţa”.2006. p.10-29.

2007

 1. Boboc N., Castraveţ T., Cozma V., Muntean Valentina, Tănase Ana, Tofan Elena. Rezervaţia peisagistică Ţipova. Rev. “Mediul ambiant”, 2007, p. 47-48.
 2. Boboc N., Melniciuc O. Resursele de apă ale bazinului estic al Prutului în condiţiile modificărilor antropice ale mediului natural. Studii şi cercetări de geografie, t. LI-LII, Bucureşti, 2007, p. 49-63.

2008

 1. N. Boboc ş.a. Geografia fizică a Republicii Moldova. Manual pentru clasa a VIII-a Instituţională Editura Ştiinţa, Chişinău, 2008, 130 p.
 2. Boboc N. Consideraţii cu privire la legităţile de repartiţie spaţială a peisajelor silvice în Republica Moldova. Mediul Ambiant,  nr. 3, Chişinău, 2008, p. 17-19.

2009

 1. Boboc, N.; Ercanoglu, M.; Syrodoev, Gh.; Bejan, Iu.; Sîrodoev, I.; Castraveţ, T.; Jechiu, I.; Muntean, Valentina; Bolfos, N.; Serbina, Svetlana. Contributions to the landslide spatial assessment in the Bâc Heoghts. Analele Universităţii "Ştefan cel Mare", Secţiunea Geografie, anul XVIII, Suceava, 2009, p. 19-24.
 2. Boboc, N. Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova. Bulet. AŞM, Ştiinţele Vieţii, Nr. 1 (307), 2009, p. 161-169.â
 3. Donisă, I.; Boboc, N.; Patriche, Valeriu-Cristian. Contribuţii la regionarea geomorfologică a Podişului Moldovenesc. Materialele Simpozionului Jubiliar Internaţional "Mediul şi dezvoltarea durabilă" 70 ani de la fondarea Facultăţii Geografie, 13-16 noiembrie 2008, Chişinău, Labirint, 2009, p. 16-25.
 4. Donisă, I.; Boboc, N.; Ioniţă, I. Dicţionar geomorfologic cu termeni corespondenţi în limbile engleză, franceză şi rusă. Editura Universităţii „Al.I.Cuza", Iaşi, 2009, 414 p.
 5. Мельничук О., Арнаут Н., Швец В., Кищук А. Анализ причин и характеристик катастрофических наводнений в бассейнах рек Днестр и Прут. Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a Moldovei, 2009 nr. 2, p. 90-98, Chișinău, Moldova;

2010

 1. Bejan, Iu. Utilizarea terenurilor în Republica Moldova. Chişinău, Editura ASEM, 2010, 165 p.
 2. Postică, Gh.; Boboc, N.; Chirică, L.; Buzilă, Varvara; Lazu, Ş.; Corcimari, N.; Zubcov, N. Peisajul Cultural Orheiul Vechi. Coord. şt. Postică Gh. Ch.: CEP USM, 2010. 138 p.
 3. Мельничук О., Кищук А., Гудумак Ю., Влияние каскада днестровских водохранилищ на режим фазы высокой водности реки Днестр, Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами: Сб. научн. ст., 2010, 143-145 c., Тирасполь, Молдова;

2011

 1. Boboc, N.; Bejan, Iu.; Castraveţ, T. Evaluarea susceptibilităţii la alunecări de teren în sectorul-cheie Criuleni. Lucrări ştiinţifice, Vol. 30: Cadastru şi drept, (volumul include materialele de la Simpozionul Internaţional „Sisteme Informaţionale Geografice", (14-15 octombrie 2011, UASM)). Ch.: Centrul ed. al UASM, 2011, p. 203-209.
 2. Boboc, N.; Castraveţ, T.; Melniciuc, O. Evaluarea modului de influenţă a activităţilor antropice asupra scurgerii anuale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), 160-166.
 3. Starea mediului în Republica Moldova în anii 2007-2010 (Raport Naţional), Colectiv de autori, 2011, 186 p. Chişinău, Moldova;
 4. Melniciuc O., Boboc N., Bejan Iu., Castravet T., Muntean V., Jeleapov A., Оценка склонового дождевого стока с водосборов Cреднепрутской равнины, Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. Nr. 3[315], 2011, p. 154-162, Chișinău, Moldova ;

2012

 1. Begu, A., David, A., Liogchi N., Ursu, A., Boboc, N. et al. Starea Mediului și patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova), Chișinău, Editura Noosfera, 2012, 299 p.
 2. Boboc, N.; Bejan, Iu.; Jeleapov, A. Inundațiile în natură și în viața omului, Mediul Ambiant., Nr. 2(62), 2012, p. 10-12, Chișinău, Moldova, https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/19080;
 3. Boboc N., Melniciuc O., Bejan Iu., Jeleapov A., Muntean V., Angheluta V., Utilization of HEC-RAS for flood wave modeling on example of Prut river, Geographia Napocensis Anul VI, Nr. 2, 2012, p. 71-76, Cluj-Napoca, România;

2013

 1. Bejan, Iu., Țîțu P. Assessment the susceptibility degree to landslides within Ciulucurilor Hills by Method of Frequency Rate. Al IX-lea Simpozion Internaţional „Calitatea Mediului şi Utilizarea Terenurilor”, Suceava, 31 mai - 2 iunie 2013, 9 p.
 2. Boboc N. ș.a. Geografia fizică a Republicii Moldova. Manual pentru cl. A 8-a. Editura Știința, 2013, 128 p.

2014

 1. Bejenaru Gh., Castraveț T., Hidrologie generală. Suport de curs. Partea 2-a, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Ed. Biotehdesign, Chișinău, 2014, 107 p. CZU 556(075.8) B41;
 2. Jeleapov, A., Melniciuc, O., Bejan Iu. Assessment of Flood Risk Areas in the Dniester River Basin (in the Limits of the Republic of Moldova). Management of Water Quality in Moldova,Water Science and Technology Library 69, DOI: 10.1007/978-3-319-02708-1-8, Springer International Publishing Switzerland, 2014, p. 157-173. 
 3. Jeleapov  A., Flood wave modeling and assessment of flood hazard/risk areas in the Byc River Floodplain. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Academiei de Stiinte a Moldovei, Nr. 1, Chisinau, Moldova, 2014, pp. 57-69;  

2015

 1. Bejan, Iu.; Castraveț T.; Avanzi A.; Frank E.; Dilan V. Using GIS for identification of potential areas for aforestation in the Republic of Moldova. Materialele Simpozionului Internațional "Sisteme Informaționale Geografice" ediția a XXII-a, Chișinău, 2015, p. 27-31.
 2. Jeleapov, A.; Angheluta, V.; Muntean, V.; Bejan, Iu.; Boboc, N.; Sirodoev Gh. Analysis of hydromorphological alterations of the waterbodies of the Prut river basin (in limits of the Republic of Moldova). Materialele Simpozionului Internațional "Sisteme Informaționale Geografice" ediția a XXII-a, Chișinău, 2015, p. 52-58.
 3. Ercanoglu, M.; Boboc, N.; Bejan, IU.; Castraveț, T.; Sîrodoev, GH.; Sîrodoev, I. Landslides susceptibility assessment in Codrii Plateau using logistic regression and artificial neural networks analysis with GIS. In: Mediul Ambiant, Nr. 4 (76), Chișinău, 2014, p. 23-30.
 4. Boboc, N.; Bejan, Iu.; Angheluța, V. Evaluarea susceptibilității peisajelor geografice din Codrii de Nord la alunecări de teren. Mediul Ambiant, Nr. 4 (82), 2015, p. 1-8.
 5. Jeleapov A., Rawat M., Raileanu V., Nedealcov M., Sena D. R.  Geographical Informational Systems and Climate Projections in the Republic of Moldova, Materialele Simpozionului Internațional "Sisteme Informaționale Geografice" ediția a XXII-a, Chișinău, 2015, p.  71-75 DOI: 10.13140/RG.2.1.3448.0404;
 6. Jeleapov A. Fischer C., Fink M., Kralisch S. Simulation of the flood dynamics in the Baltata river using the JAMS/J2000 hydrological model, Materialele Simpozionului Internațional "Sisteme Informaționale Geografice" ediția a XXII-a, Chișinău, 2015, p.  84-88.

2016

 1. Planul de gestionare al bazinului hidrografic Prut, ciclul I, 2017–2022: elaborat și redactat in conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei și Legea Apelor nr. 272 din 23.11.2011/Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei, echipa de lucru: Bejan Iu., Boboc N., Bacal P., Nedealcov M., Jeleapov A., Angheluță V., Zgârcu N., Chisinau, 2016, 116 p.
 2. Planul de gestionare al bazinului hidrografic Prut ciclul I, 2017–2022, Rezumat executiv / Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei, echipa de lucru: Bejan Iu., Boboc N., Bacal P., Melniciuc O., Nedealcov M., Jeleapov A., Angheluță V., Zgârcu N., Chisinau, 2016, 42 p.
 3. The Prut River basin management plan, cycle I, 2017-2022: Executive summary / Instit. of Ecology and Geography of Academy of Science of Moldova; working team: Bejan Iu. Boboc N., Bacal P., Melniciuc O., Nedealcov M., Jeleapov A., Angheluta V., Zgircu N., Chisinau, 2016, 42 p.
 4. Bacal, P.; Bejan, I. The particularities of use and management of water resources in the Danube-Black Sea Hydrographical Space. (the sector of Republic of Moldova). În: Lucrările Seminarului Geografic Internațional „D. Cantemir”, Ediția XXXVI, nr. 41, Iași 2016, p. 53-61.
 5. Mardare, A.; Bejan, Iu. The vineyard landscape - an offer with high potential, but less attractive for the wine tourism in Moldova. Lucrările seminarului geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 41, Univ. „Al. I. Cuza”, Iași,  2016, p. 165-179.
 6. Boboc, N. Aprecierea esteticii peisajelor geografice. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Seria Ştiinţele vieţii. Ch.: 2013, 2(329), p. 158-163.
 7. Jeleapov A. Kralisch S., Fink M., Evaluarea impactului modificărilor utilizării terenurilor asupra formării viiturilor pluviale în bazinul râului Botna, Materialele Conferinţei ştiinţifice anuale a Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor din România, anul 2015, Panta Rhei – Everything flows, ediție electronică, http://www.inhga.ro/conferinta-stiintifica/arhiva, 2016, p. 93-106.
 8. Мельничук О., Желяпов А., Бежан Ю., Беженару Г. Оценка поверхностной составляющей нормы годового стока ландшафтных регионов Молдовы Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. Nr. 3[330], Chișinău, 2016, p. 172-183,  http://bsl.asm.md/article/id/49552
 9. Jeleapov A. Evaluarea nivelului actual de cercetare a scurgerii de viitură de pe râurile Republicii Moldova în condițiile impactului antropic accentuat (studiu bibliografic). Materialele conferinței Științifice cu participare internațională Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice, Chișinău, Tipogr. Biotehdesign, 2016, p. 141-146,
 10. Jeleapov A. Assessment of flood runoff changes under land cover impact using SCS-CN model and GIS techniques. Case study: the Byc river basin, Moldova, Geographia Napocensis Anul X, nr. 2, Cluj, 2016, 101-108 p.

2017

 1. Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră, ciclul I, 2017–2022: elaborat și redactat in conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei și Legea Apelor nr. 272 din 23.11.2011/Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei, echipa de lucru: Bejan Iu., Nedealcov M., Boboc N., Bacal P., Melniciuc O., Jeleapov A., Angheluță V., Zgârcu N., Iurciuc B., Melian R., Bejenaru G., Stratan L., Tabacaru A., Chisinau, 2017, 150 p.  CZU 556.51 (282.243.7+282.243.758+262.5).
 2. Castraveț T., Kuhn N. J.. Rainfall erosivity factor  estimation in Republic of Moldova; Abstract:, Presentation: http://presentations.copernicus.org/EGU2017-1194_presentation.pdf
 3. Jeleapov A.  Analiza variațională a caracteristicilor scurgerii viiturilor pluviale. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. Nr. 1[331], Chișinău, 2017, p. 145-153.

Proiecte internaţionale şi naţionale:

 1. INTAS New methods of information treatment for management of water quality in river basins, 2005-2006;
 2. Landslide susceptibility assessment in Central Part of Republic of Moldova, 2009-2012; Colaborare cu Ankara, Hacettepe University, TURKEY, The NATO Science for Peace and Security Programme, 2009-2012. Co-directorii proiectului: dr. Murat Ercanoglu (Hacettepe University, TURKEY) și dr. N. Boboc (IEG ASM)
 3. Proiect naţional: Evidenţierea particularităţilor regionale ale potenţialului geoecologic al landşafturilor, 2006-2010;
 4. Proiect naţional: Evaluarea componentelor geoecologice ale rezervaţiilor peisagistice Saharna şi Ţipova în vederea optimizării, conservării acestora şi elaborării traseelor turistice, 2006-2007
 5. Proiect naţional: Identificarea, dinamica şi starea ecologică actuală a peisajelor, 2011-2014.
 6. Proiectul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică: Elaborarea suportului geoinformaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut, 2011-2012.
 7. Proiect EPIRB: Componenta A – Analiza bazinului rîului (Râul Prut), 2012-2013. Directorul proiectului: dr. N. Boboc
 8. Proiect UE  “Development of an integrated transboundary River Basin Management Plan of the Prut Basin within the limits of Ukraine and Moldova”, 2014-2016. Directorul proiectului: dr. Iurii Bejan
 9. Proiect UE “GIS services to support development of the Danube RBMP through data collection and upload to the ICPDR DanubeGIS for the Prut sub-basin of Moldova and Ukraine”, 2015
 10. Proiectul ACSA „Elaborarea planului de gestionare a Districtului bazinului hidrografic Nistru”, 2013-2014.

 

  Actualizat  03.02.2021 11:39

Statistici vizitatori

 • Astăzi:311
 • Săptămână:4,222
 • Lună:18,754
 • Total:230,197