Laboratorul Geomorfologie şi Ecopedologie

Accesări:2,852Vizitatori unici:1,459

Şef de laborator: Dr., conf. cerc. Ghennadi Sîrodoev

Tel: 022 73 92 48;

E-mail: [email protected]

Laboratorul de Geomorfologie şi Ecopedologie (LGE) a fost creat în 2013 prin comasarea laboratoarelor de Geografie şi Evoluţie a Solurilor şi de Geomorfologie Dinamică.

Angajaţii laboratorului şi domeniile de activitate:

Şef de laborator: Sîrodoev Ghennadi, dr. în geologie, conf. cerc. (geologie inginerească, hidrogeologie, mecanica solurilor, geoecologie, geomorfologie, geografie evolutivă);

Consultant științific: academician Andrei Ursu, dr. hab., prof. univ. (pedologie, geografia solului, cartografierea solurilor, ecologie, protecţia mediului înconjurător, protecţia şi ameliorarea solurilor); tel. 022 728426; E-mail: [email protected].

Cercetători ştiinţifici coordonatori: Aureliu Overcenco, dr. în geografie, conf. cerc. (protecția mediului, pedologie, cartografierea şi protecția solurilor, ameliorarea solurilor, GIS); tel: 022 728426; E-mail: [email protected]; Efrem Mițul, dr. în geologie și mineralogie, conf. cerc. (geologie, geoecologie, geomorfologie, geografie evolutivă); tel: 022 739248; E-mail:  [email protected]; Ivan Marcov, dr. în agricultură, conf. cerc. (agrochimie, pedologie, protecția și ameliorarea solurilor); tel: 022 728426; E-mail: [email protected].

Cercetători ştiinţifici superiori: Tatiana Bunduc, dr. în geografie, (modelarea spațial digitală cu aplicarea tehnologiilor GIS, geomorfologie, cartare geomorfologică, geografie fizică, riscuri naturale și amenajarea teritoriului, evaluarea proceselor geomorfologice și pedologice); tel: 022 739248; E-mail: [email protected]; Stela Curcubăt, dr. în geografie, (istoria cartografierii solurilor, geografia și cartografierea solurilor, protecția mediului și a resurselor naturale); tel: 022 728426; E-mail: [email protected]; Leonid Popov (0,5 cumul extern) dr. în agricultură, conf. cerc. (protecția solurilor, agrochimie, pedologie); tel: 022 728426; E-mail: [email protected]; Vasili Zagarovski (0,25) dr. în geografie, (geografie fizică, geodinamică); tel: 022 739248; E-mail: [email protected].

Cercetători ştiinţifici: Angela Canțîr, spec. în geografie (cartarea geomorfologică, modelarea spaţială digitală cu aplicarea tehnologiilor SIG; elaborarea harților tematice în evaluarea riscurilor şi proceselor geomorfologice); tel: 022 739248; E-mail: [email protected]; Svetlana Serbina, spec. în geografie (geografie fizică, geomorfologie, geodinamică, analiza și modelarea spațială digitală cu aplicarea tehnologiilor GIS, integrarea bazei de date în Microsoft Acces); tel: 022 739248; E-mail: [email protected]; Leontie Ignatiev, spec. în geografie (geomorfologie, geografie fizică, geodinamică, cartografierea proceselor exogene distructive  de tipul alunecărilor de teren, eroziune liniară, areolară); tel: 022 739248; E-mail: [email protected].

Cercetători ştiinţifici stagiari: Marina Bucicova (c.m.), spec. în geografie (geomorfologie, geodinamică, cartografierea proceselor exogene distructive); tel: 022 739248; E-mail: [email protected]; Ana Gojinetchi, spec. în agrochimie (analiza fizico-chimică a solurilor); tel: 022 728426; E-mail: [email protected]; Igor Podlesnii (0,5 c.e.), spec. în GIS (interpolarea și realizarea modelului numeric al terenului); tel: 022 739248; E-mail: [email protected]; Vitalie Trepaduș (0,5 c.e.), spec. în GIS (elaborarea scripturilor pentru vizualizarea DEM); tel: 022 739248; E-mail: [email protected].

Ingineri: Alexandru Gherasi, inginer coordonator, spec. în cartografiere (descifrarea materialelor aerocosmice, vectorizarea și elaborarea materialelor cartografice); tel: 022 739248; E-mail: [email protected]; Ion Taran inginer cat. I, spec. în ecologice (supravegherea si controlul asupra factorilor de mediu, evaluarea stării mediului înconjurător în condiții urbane); tel: 022 739248; E-mail: [email protected]; Andrian Gîlcă (0,5 c.e.), ing. cat. I, spec. în geografie (protecția și geografia solurilor – crearea bazei de date); tel: 022 728426; E-mail: [email protected];

Direcţiile principale de cercetare sunt realizate în domeniile de geomorfologie şi ecopedologie

Geomorfologie

Pentru Republica Moldova este specifică instabilitatea reliefului. Dezvoltarea intensă a proceselor geomorfologice exogene, în primul rând, a rostogolirii, surpării, eroziunii liniare şi a alunecărilor de teren provoacă pagube materiale considerabile. Pentru evidenţierea condiţiilor şi factorilor care influenţează dezvoltarea proceselor, precum şi pentru căutarea căilor de diminuare a daunelor posibile, în anul 1975 a fost înfiinţat Laboratorul Procese Geomorfologice Exogene de către dr. hab. Andrei T. Levadniuk. Ulterior, în funcţie de problemele care erau puse în faţa laboratorului pentru soluţionare, se schimba direcţia de cercetare şi denumirea acestuia. Astfel, în perioada 1991-2000 denumirea era Laborator Geomorfologie, iar din 2001 de Laborator Geomorfologie Dinamică şi până la 2013. Laboratorul a fost condus consecutiv de către Andrei T. Levadniuk, dr. hab. în şt. geografice (1975-1987), de către Efrem Z. Miţul, dr. în şt. geologo-mineralogice (1988-2000) şi de către Ghennadi N. Sîrodoev, dr. în şt. geologo-mineralogice începând din anul 2001- prezent.

Direcţiile de cercetare în domeniul geomorfologie pe parcursul ultimilor 50 de ani au cuprins:

 • studiul particularităţilor dezvoltării proceselor geomorfologice exogene, rolul acestora în modificarea actuală a reliefului şi a condiţiilor de activitate ale omului;
 • cartografierea mediului înconjurător în scopul protecţiei şi folosirii raţionale a reliefului.

Spectrul de competenţă științifică: Geologie inginerească, hidrogeologie, mecanica solurilor, geoecologie, geomorfologie, geografie evolutivă. Studierea legităţilor formării reliefului sub influenţa proceselor geomorfologice actuale, evidenţierea proceselor naturale şi antropice asupra landşaftului, cartografierea stării mediului înconjurător, elaborarea structurii, conţinutului şi crearea SIG, utilizând materialele fotoimaginilor aeriene şi cosmice, elaborarea noilor metode pentru evaluarea situaţiilor geoecologice şi utilizarea teritoriilor raţională.

Cercetările geomorfologice sunt efectuate în cadrul proiectelor fundamentale și aplicative:

Cercetări fundamentale: evidenţierea factorilor, dinamicii şi tendinţelor de dezvoltare a proceselor geomorfologice exogene, evaluarea impactului acestor procese nefavorabile asupra modificării potenţialului landșaftic, vulnerabilității teritoriilor, condiţiilor de activitate şi de viaţă a omului, a riscului geomorfologic; cartografierea mediului înconjurător.

Cercetări aplicative: elaborarea şi susţinerea Sistemului Informaţional Geografic pentru diferite componente ale mediului, elaborarea hărţilor geografice digitale.

Rezultatele cercetări servesc drept bază ştiinţifică pentru argumentarea măsurilor de prevenire a activizării proceselor de modelare a reliefului, pentru amplasarea obiectelor liniare şi de alte tipuri în condiţiile teritoriilor instabile.

Metodologia cercetării este bazată pe următoarele principii: repartiţiei spaţiale, repartiţiei în timp; integrării şi aplicării ultimelor metode:

 • cartarea geomorfologică şi geologo-inginerească;
 • cartografierea geomorfologică şi fizico-geografică;
 • teledetecţia şi aerofotointerpretarea;
 • modelarea spaţială digitală cu aplicarea tehnologiilor SIG;
 • analiza statistică;
 • modelarea fizică şi matematică a proceselor exogene.

Rezultatele principale ale activităţii:

 • a fost elaborată abordarea complexă privind evaluarea condiţiilor geomorfologo-inginereşti ale teritoriilor;
 • au fost evidenţiate particularităţile distribuirii şi factorii de dezvoltare ai proceselor geomorfologice exogene;
 • a fost elaborată metodica de evaluare pe baza criteriilor geomorfologice a susceptibilităţii teritoriilor la dezvoltarea alunecărilor de teren;
 • au fost elaborate principiile de amplasare a obiectelor inginereşti liniare (drumuri auto, căi ferate, linii electrice de înaltă tensiune, gazoducte etc.) în regiuni instabile, afectate de alunecări de teren;
 • au fost elaborate recomandări privind folosirea raţională şi protejarea terenurilor cu potenţial de alunecare;
 • a fost elaborată structura şi creată baza de date a subsistemului „Geomorfologie” din cadrul Sistemului Informaţional Geografic cu compartimentele: Geologie, Morfometrie, Morfologie, Alunecări de teren, Eroziune liniară, manifestării proceselor surpare-grohotiş, carstice, torenţilor de noroi, formelor antropice;
 • a fost elaborată structura şi creat Atlasul electronic „Geomorfologia Moldovei”.
 • a fost elaborată modelarea spaţială a modificării landşaftelor sub acţiunea proceselor exogene de formare a reliefului;
 • au fost evaluate riscurile de manifestare a proceselor geomorfologice exogene în landşafturile zonei de silvostepă a Republicii Moldova.

Materiale elaborate

 • Harta alunecărilor de teren a Moldovei (scara 1:200 000);
 • Harta proceselor exogene contemporane a Moldovei (scara 1:200 000);
 • Harta schimbărilor antropice ale reliefului Moldovei (scara 1:200 000);
 • Influenţa proceselor geologo-geomorfologice asupra formării situaţiilor geoecologice pe teritoriul Moldovei (hartă, scara 1:200 000);
 • Карта современной динамики рельефа Северной Евразии (в пределах России и сопредельных стран). Масштаб 1:5 000 000;
 • Set de hărţi „Republica Moldova. Condiţiile geomorfologice ale Moldovei” (scara 1:600 000 – 1:2 000 000);
 • Atlasul electronic „Geomorfologia Moldovei”;
 • Бассейн р. Днестр. Экологический атлас;
 • Setul hărţilor turistice;
 • Setul Atlaselor pentru şcoala medie.

Publicaţii relevante

 1.  Доскач А.Г., Леваднюк А.Т., Чернов Г.Н. Эрозионные и оползневые процессы на территории Молдавии (сб. статей) – Кишинев: Штиинца, 1978. – 80 с.
 2.  Леваднюк А.Т. Инженерно-геоморфологический анализ равнинных территорий. – Кишинев: Штиинца, 1983. – 256 с.
 3.  Леваднюк А.Т., Мицул Е.З., Сыродоев Г.Н. и др. Оползнеопасные территории Молдавии и их рациональное использование. – Кишинев: Штиинца, 1990. – 124 с.
 4.  Лю Ц.Ц., Сыродоев Г.Н., Оверченко А.В., Болфосу М.С. Ландшафты Молдовы. Оценка пространственных структур и форм. – Кишинев, 1998. – 70 с.
 5.  Sîrodoev G.N. Modificarea antropogenă a reliefului şi influenţa ei asupra geosistemelor // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 1 (290). – Chişinău, 2003. – p. 122-126
 6.  Sîrodoev G.N. (ed.). Republica Moldova. Condiţii geomorfologice (set de hărţi). – Chişinău: Iulian, 2006.
 7. Constantinov T., Sîrodoev G.N., Miţul E., Ignatiev L., Gherasi A. ş. a. Republica Moldova. Hazardurile Naturale Regionale. – Chişinău: Tipogr. „Elena-V.I.” SRL, 2009. – 108 p.
 8.  Sirodoev G.N., Sirodoev I., Sviridova A. Zoning of the Anthropogenic relief of urbanized territories // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009, Nr. 1(307). – p. 152-158.
 9.  Miţul E., Sîrodoev Gh. Geomorfologia. În: Flora Basarabiei (plantele superioare spontane) în 6 vol. Vol. I. Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta. Resp. de red. Andrei Negru. Ch.:„Universul” ÎS, 2011, p. 18-24.
 10. Landslide Susceptibility Assessment in the Central Part of Republic of Moldova. Project No: SFP-983287. Final Report. Chişinău: S.n. 2013. 52 p.

În anul 2009, Laboratorul de Geomorfologie Dinamică a fost distins cu premiul ESRI (companie cu renume mondială, creator de software pentru SIG) pentru realizări în dezvoltarea de sisteme informaţionale geografice.

Ecopedologie

Direcțiile principale de cercetare în domeniul ecopedologiei pe parcursul ultimilor 25 de ani au cuprins:

 • studierea legităţilor răspândirii geografice şi evoluţiei contemporane a solurilor, evidenţierea transformării învelişului de sol sub influenţa activităţii antropice; clasificarea şi studierea solurilor ca bază a landşaftelor; crearea bazei informaţionale şi modernizarea metodelor de caracterizare automatizată a învelişului de sol; elaborarea hărţilor solurilor şi sistemelor informaţionale pedologice la scară naţională.

În prezent, cercetările pedologice sunt efectuate în cadrul proiectului fundamental 15.817.02.15F „Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi antropici”, compartimentul ”Factorii și evaluarea vulnerabilității unităţilor teritoriale la manifestarea unor procese naturale nefavorabile, în contextul schimbărilor globale de mediu”. Scopul cercetărilor constă în evidenţierea variabilităţii indicilor morfologici ale diferitor soluri în aspect spaţial şi genetico-taxonomic. Varietăţile evidenţiate vor permite conştientizarea variabilităţii şi diversităţii proceselor pedogenetice în cadrul arealelor diferitor soluri, descifrarea componenţei genetice a unor areale complexe, explicarea diferenţierii productivităţii solurilor în unităţile teritoriale ş.a.

Spectrul de competenţă științifică în domeniul ecopedologiei cuprinde: geografia si evoluția solurilor, clasificarea solurilor, raionarea pedogeografică şi aprecierea particularităţilor regionale de utilizare şi protejare a solurilor, tipizarea potențialului pedoecologic al peisajelor, cercetarea solului în componența mediului geografic și geoecologic, transformarea tehnogenetică și evoluția contemporană a solurilor, evaluarea pretabilităţii solurilor, aprecierea gradului de stabilitate ecologică a solurilor ș.a.

Ca rezultatele principale ale activităţii de cercetare științifică au fost:

 • identificată, evidenţiată şi caracterizată transformarea tehnogenetică a solurilor Republicii Moldova
 • elaborată noua clasificare a solurilor Republicii Moldova în concordanţă cu principiile pedologiei contemporane (1999, 2004)
 • actualizată raionarea pedogeografică şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor (2006)
 • creată baza de date a proprietăţilor morfologice ale solurilor
 • efectuată caracterizarea generală a solurilor şi publicată monografia „Solurile Moldovei” (2011)
 • elaborată şi publicată Harta solurilor Republicii Moldova la scară 1:750000 (2011)
 • caracterizată periodic starea actuală a resurselor de sol ale Republicii Moldova.

Printre materialele informațional-didactice elaborate:

 • Harta solurilor Republicii Moldova (scara 1:1.500.000)
 • Harta solurilor Republicii Moldova (scara 1:750.000)
 • Harta provinciilor pedologice
 • Harta zonelor şi a districtelor pedogeografice
 • Harta raioanelor pedogeografice
 • Harta microraioanelor pedogeografice
 • Pliantul informațional „Solurile Moldovei”
 • Monografii, culegeri de lucrări ştiinţifice, articole ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei, buclete, recomandări (cca 350 titluri).

Publicaţii relevante

 1. Degradarea solurilor şi deşertificarea. Деградация почв и опустынивание. Sub redacţia academicianului Andrei Ursu. Chişinău: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 2000. 308 p.
 2. Rezervaţia Naturală de stat “Plaiul Fagului”. Sub redacţia academicianului Andrei Ursu. Chişinău–Redenii-Vechi, Chişinău: Tipogr. Ed. “Universul”, 2005. 432 p.
 3. Transformarea tehnogenetică a solurilor. Sub redacţia academicianului Andrei Ursu. Chişinău: Tipografia AŞM, 1996. 104 p.
 4. Ursu A. Clasificarea solurilor Republicii Moldova, Chişinău, 1999. 48 p. (două ediții)
 5. Ursu A. Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor. Chişinău: Tipografia AŞM, 2006. 232 p.
 6. Ursu A. Resursele de sol. În: Resursele naturale. Colecţia mediul geografic al Republicii Moldova, (aut. coord.: Mihăilescu C., Sochircă V., Constantinov T.). Chişinău: „Ştiinţa”, 2006a, p. 158-183.
 7. Ursu A. Solurile Moldovei. Chişinău: Ştiinţa, 2011. 234 p.
 8. Ursu A., Overcenco A. „Harta solurilor Republicii Moldova”. Scara 1:750000, INGEOCAD, Chişinău. 2011.
 9. Ursu A., Barcari E. Solurile Rezervaţiei „Codrii”, Tipografia AŞM, Chişinău, 2011. 84 p.
 10. Ursu A. Pedologie aplicativă. Domenii şi metode. Tipografia AŞM. Chişinău, 2011. 144 p.
 11. Ursu A., Overcenco A., Marcov I., Curcubăt S. Chernozem: Soil of the Steppe. În: Soils as World Heritage. Editor DAVID DENT, Dordrecht Heidelberg New York London, “Springer”, 2013, p. 3-8.

 

  Actualizat  03.02.2021 11:41

Statistici vizitatori

 • Astăzi:312
 • Săptămână:4,223
 • Lună:18,755
 • Total:230,198