Laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate

Accesări:3,923Vizitatori unici:1,945

Şef de laborator: dr., conf. cerc. Anatol Tărîţă

Tel: +373 22721774;

e-mail: [email protected]

Angajaţii laboratorului şi domeniile de activitate:

Şef de laborator:

Anatol Tărîţă, dr. în biologie, conf. cerc. (ecopedologie, ecotoxicologie, protecţia solului, protecţia stratului de ozon).

Cercetător ştiinţific principal:

Adam Begu, dr. hab. în biologie, prof. univ. (biodiversitate, ecobioindicaţie,  biogeografie), tel. +373 22731918; e-mail: [email protected].;

Tudor Cozari, dr. hab. în biologie, prof. univ. (biodiversitate, zoologie, avifauna), tel. +373 22725542; e-mail: [email protected].

Cercetători ştiinţifici coordonatori:

Maria Sandu, dr. în chimie, conf. cerc. (chimia analitică, chimia şi calitatea apelor naturale), tel. +373 22725542; e-mail: [email protected];

Raisa Lozan, dr. în chimie, conf. cerc. (chimia analitică, chimia şi calitatea apelor naturale, precipitaţiilor atmosferice), tel. +373 22725542; e-mail: [email protected];

Nina Liogchii, dr. în biologie, conf. cerc.  (biodiversitate,  bioindicaţie), tel +373 22731918, e-mail: [email protected]

Vladimir Brega, dr. în chimie. conf. univ. (calitatea aerului, apei, solului, biotei, surse de poluare), tel. +373 22731918, e-mail: [email protected];

Valeriu Brașoveanu, dr. în biologie (calitatea solului/aerului, surse de poluare), tel. +373 22731918, e-mail: [email protected];

Ala Donica, dr. în biologie, conf. cerc. (biodiversitate,  bioindicaţie), tel. +373 22731918, e-mail: [email protected];

Vasile Stegărescu, dr. în biologie, conf. cerc. (radioecologie). tel. +373 22211134, e-mail: [email protected]

Cercetători ştiinţifici superiori:

Elena Moşanu, dr. în chimie (chimia ecologică, calitatea apelor naturale), tel. +373 22725542, e-mail: [email protected];

Galina Vatamaniuc, dr. în biologie, conf. cerc.  (radioecologie), tel. +373 22725542, e-mail: [email protected].

Cercetători ştiinţifici:

Tatiana Goreacioc, spec. în chimie (chimia şi calitatea apelor naturale), tel. +373 22725542, e-mail: [email protected];

Valentina Andriucă, spec. în agricultura ecologică (agro-ecopedologie), tel. +373 22725542, e-mail: [email protected];

Fasola Regina, spec. în biologie (biota, surse de poluare), tel. +373 22731918, e-mail: [email protected];

Liliana Motelica spec. în biologie (radioecologie), tel. +373 22731918, e-mail: [email protected];

Vitalie Ajder, spec. în biologie (biodiverditate, avifauna), tel. +373 22731918, e-mail: [email protected];

Alexandr Zlotea, spec. în chimia apelor, tel. +373 22725542, e-mail: [email protected].

Cercetători ştiinţifici stagiari:

Anna Comarnițchi, spec. în agroecologie, tel. +373 22725542, e-mail: [email protected];

Ala Cojocaru, spec. în chimie (chimia solului), tel. +373 22718938, e-mail: [email protected];

Irina Crețu, spec. în agroecologie, tel. +373 22725542;

Inginer-ecologişti coordonatori:

Elena Popa, spec. în ecologie și design de landșaft în spații verzi; tel. +373 22731918, e-mail: [email protected];

Sergiu Ţurcan, spec. în informatică, tel. +373 22725542, e-mail: [email protected]

Domeniile de activitate:

 • Evaluarea  stării ecosistemelor naturale/antropizate, argumentarea ştiinţifică a statutului de protecţie a patrimoniului lor natural;
 • Evaluarea integrată a impactului antropic asupra Ariilor Naturale Protejate de Stat (ANPS) în scopul conservării şi extinderii lor în contextul cerinţelor Directivelor UE;
 • Ținerea și completarea băncii de date a Cadastrului ANPS, evidenţierea şi argumentarea ştiinţifică de noi arii protejate;
 • Evaluarea impactului antropic asupra componentelor mediului în context local şi transfrontalier;
 • Estimarea Indicelui Purităţii Atmosferei şi a gradului de poluare a aerului prin metoda ecobioindicaţiei;
 • Evaluarea calității apelor de suprafață și subterane, calcularea sarcinilor critice ale poluanţilor şi a coeficienţilor lor de irigare;
 • Estimarea gradului de transformare a poluanţilor din apă şi a capacităţii de autoepurare şi nitrificare;
 • Estimarea impactului precipitaţiilor atmosferice asupra procesului de acidifiere/eutroficare a solului/apelor de suprafaţă;
 • Monitorizarea cantitativă şi calitativă a depunerilor atmosferice şi calculul încărcăturii solului cu ioni minerali prin apele din precipitaţii;
 • Modelarea dispersiei poluanţilor în funcţie de parametrii meteorologici.
 • Evaluarea complexă a stării radioecologice și elaborarea criteriilor științifice a monitoringului radioecologic în sistemul „biosferă-om” în Republica Moldova.

Spectrul de competenţă/servicii:

Membrii laboratorului au specializări de bază în domeniile:

 • Evaluarea impactului asupra mediului şi estimarea prejudiciului cauzat componentelor de mediu;
 • Expertize în probleme de biodiversitate, impact şi monitoring ecologic;
 • Expertize privind starea ecosistemelor naturale şi antropizate, ariilor naturale protejate de stat, conservării biodiversităţii.
 • Expertize ecologice în probleme de protecţie a apelor naturale;
 • Controlul calităţii apelor naturale şi evaluarea factorilor ce condiţionează modificarea componenţei lor;
 • Elaborarea tehnologiilor de potabilizare a apelor;
 • Evaluarea calităţii apelor naturale şi optimizarea tehnologiilor ecologice de epurare a apelor reziduale;
 • Armonizarea standardelor de mediu (CT-24 „Calitatea Apei”; CT-25 „Calitatea Solului”; CT-2 „Produse Alimentare”).

Obiective:

 1. Evaluarea stării şi evoluţia calităţii mediului;
 2. Cercetări privind monitorizarea calităţii factorilor de mediu;
 3. Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii factorilor de mediu din teritoriul ANPS şi al ecosistemului „Pădurea Hâncesti”;
 4. Studii de impact si evaluări de risc (analiza cauzelor apariţiei  şi dimensiunilor lui în situaţii concrete), identificarea elementelor specifice, elaborarea planului de management durabil (măsuri de conservare, asanare) al ANPS cu scopul extinderii fondului ANPS în contextul cerinţelor Directivelor de Mediu ale UE şi ale Convenţiilor şi Acordurilor internaţionale;
 5. Evidenţierea şi eliminarea pericolelor de origine antropică, ce ameninţă integritatea ANPS şi conservarea speciilor, determinarea condiţiilor optime pentru restabilirea mediului (poluarea surselor de apă, acumularea poluanţilor persistenţi în ecosisteme);
 6. Studiul nivelului fondului radiologic gama, evaluarea proceselor de migrare în mediu (sol, vegetație) a radionuclizilor Cs137 și Sr90 și formarea bazei de date privind contaminarea radioactivă naturală și antropică;
 7. Evaluarea calităţii aerului atmosferic conform criteriilor prevăzute de Convenţia de la Geneva (1979) şi a Programului Internaţional de Cooperare privind evaluarea şi supravegherea efectelor poluării atmosferice asupra pădurilor (ICP Forest, 1985);
 8. Restabilirea structural-funcţională a ecosistemelor degradate (poluarea surselor de apă,  acumularea poluanţilor persistenţi, MG în ecosisteme);
 9. Elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă si calitativă a resurselor de apă, valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii în acord cu strategia si politicile de mediu;
 10. Integrarea prescripţiilor protecţiei mediului în politica sectorială, informarea şi educarea ecologică a populaţiei, atragerea acesteia în luarea de decizii în domeniul conservării şi folosirii raţionale a resurselor naturale care constituie o parte integrantă a patrimoniului naţional.
 11. Evaluarea impactului antropic asupra ecosistemelor forestiere din teritoriul Republicii Moldova prin monitoringul biologic racordat la reţeaua EMEP şi cartarea teritoriului RM privind gradul de poluare cu oxizi de sulf;
 12. Alcătuirea registrului lichenoflorei şi brioflorei ecosistemelor forestiere şi recomandarea speciilor veritabile în testare a calităţii mediului;
 13. Studiul corelaţiei dintre diversitatea speciilor, abundenţa, frecvenţa şi gradul de toxicotoleranţă a bioindicatorilor, în deosebi a lichenilor, în dependenţă de specia gazdă, altitudine şi poluare a aerului exprimat prin Indicele Poluării Atmosferice (IPA) şi Gradaţii de Evaluare a Calităţii Aerului (GECA);
 14. Argumentarea ştiinţifică a corespunderii categoriilor de protecţie a obiectelor protejate de stat şi propunerea a noi pentru protejare.

 

Realizările de bază (lucrări relevante):

 • 10 monografii colective, 12 brevete de invenţii în domeniul protecţiei apelor naturale şi chimiei analitice, cca. 700 articole ştiinţifice;
 • Starea Mediului în Republica Moldova: Raport Naţional, Chişinău, 2003, 2004, 2005, 2006; 2007-2010;
 • Expertize la tehnologii noi şi de import de epurare şi potabilizare a apelor (49) şi Avize de mediu (21); Avize la proiecte de legi sau alte acte normative (41) în 2010-2017.
 • Instrucţiune privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol şi resurselor de apă (M.O. nr.186-188 din 15.10.2004);
 • Ghid metodic: Metode şi reguli de evaluare şi management al calităţii solurilor: Gh. Jigau, Gh. Grigheli, A. Tărîţă, Gr. Stasiev, V. Lungu, N. Danilov, O. Galbură, N. Chiriac. Chişinău: Tanavius, 2007, 87 p.;
 • Ghid științifico-practic: Indicele de poluare a apelor de suprafață. Studiu de caz – apele de suprafață din ocolul silvic Hârjauca: Maria Sandu, Anatol Tărîţă, Elena Moșanu, Sergiu Țurcan, 2017, 38 p.;
 • Au fost create şi completate bazele de date: Calitatea apei şi coeficienţii de irigare pentru  apele naturale; Calitatea, tipul şi calificativul apei izvoarelor şi cişmelelor din bazinul hidrografic al fl. Nistru; Reevaluarea Monumentelor Hidrologice protejate de stat.
 • Tudor Cozari. Păsările – Enciclopedie ilustrată, Chișinău: Editura Arc, 2016. 288 p.;
 • Raisa Lozan, Anatol Tărîță, Maria Sandu. Starea geoecologică a apelor de suprafață și subterane în bazinul hidrografic al Mării Negre (în limitele Republicii Moldova). Chișinău: S.n. (Euroofset), 2015 326 p.;
 • Begu A., David A., Liogchii N. ş.a. Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului  Dunării  (în limitele Republicii Moldova).  Ch: Bons Offices, 2012. 260 p.;
 • Begu A. Ecobioindicaţia: premise şi aplicare. Chişinău. 2011. 166 p.;
 • Brega V., Ţăranu M., Scorpan V., Braşoveanu V. Republic of Moldova s greenhouse gas inventory. Quality assurance/quality control and inventory uncertainty. Journal of environmental research and protection, Year VIII, no. 26.  Cluj-Napoca. Romania, 2011. p. 11-16;
 • Metode şi instrucţiuni pentru controlul calităţii apelor: Maria Sandu, Raisa Lozan, A. Tărîţă, V. Ropot,  Chişinău: „Euroofset”, 2010, 173 p. (reeditare);
 • Organochlorine compounds in aquatic sediments of the Republic of Moldova: Tarita A., Terytze K. Environmental Forensics (Tbilisi, Georgia 12-16 September 2011), 70-77 p.;
 • Fluxurile de ioni minerali şi metale grele pe sol cu apele din precipitaţii: Raisa Lozan,  A. Tărîţă, Maria Sandu. Buletinul AŞM. „Ştiinţele vieţii”,  nr. 3, 2008, p. 153-158;
 • Rezervaţii de resurse pedologice protejate de stat: A. Tărîţă, E. Sergentu, Tatiana Balan, V. Cerbari, „Noosfera” nr. 3, 2010, p. 74-86;
 • Tărîță, A., Lozan R., Sandu M., Stegărescu V., Cozari, F. Evoluţia calităţii factorilor de mediu în Ariile Naturale Protejate de Stat (Monumente Naturale Hidrologice). Buletinul Academiei de Ştiinţe, Ştiinţe ale Vieţii. 2013, 1(319). p. 21-32. ISSN 1857-064;
 • Tarita A., Lozan R., Sandu M, Gaidău A., Sidoren Iu. Quality of running water from Dniester river hydrographic basin (in limits of the Republic of Moldova). Scientific Annals of the Danube Delta Institute, Vol. 20. 2014. pp. 71- 76. doi: 10.7427/DDI.20.11.
 • Izvoraş cu apă dulce. Alcătuitor Sandu M. Chişinău: Mediul Ambiant PP, 2008, 80 p.;
 • Abundenţa geochimică şi contaminarea cu metale grele a sedimentelor de râu: A. Tărîţă, Raisa Lozan, Maria Sandu, Diana Procopii, Noosfera, nr. 4, 2010, p. 47-54;
 • Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din bazinul hidrografic al răului Prut (r-nele Briceni, Edineţ, Rîşcani): Sandu M., Sergentu E., Tărîţă A., Spătaru P., Moşanu E., Lozan R. în: Mediul Ambiant, Chişinău, 2009, nr. 4(46), p. 36-40, ISSN 1810-9551;
 • Izvorul - indicator al stării ecologice a teritoriului (r-nele Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti): Lozan R., Tărîţă A., Sandu M.,  Gladchi V., Moşanu E., Procopii D., Spătaru P., Jabin V., Ţurcan S. În: Mediul Ambiant, Chişinău, 2011, nr. 2(56), p. 15-20, ISSN 1810-9551;
 • Transformările substanţelor organice în apele de suprafaţă din Republica Moldova.         Petru Spătaru. Autoreferat al tezei de doctor în chimie, Chişinău, 2011, 35 p.;
 • Donica  A. Bioindication with moss in the recreational areas of Chisinau city. Proceeding of international Conference „Enveronment and global warming”. În Collected Papers. New Series. Nr. 3(82). Tbilisi, 2011. p. 293-297;
 • Liogchii  N., Begu A. The role of natural reservations of medicinal plants in biodiversity’s conservation. International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES).V. 3/2.  Albania. Tirana, 2013. p. 197-202;
 • Liogchii N., Begu A., Brega V. Preliminary considerations concerning the role of Stanca forest ecosystem in the conservation of biological diversity. Muzeul Olteniei, Studii şi comunicări, 27(1), Craiova, 2012. p. 173-179;
 • Stegărescu V., Motelica L., Fasola R., Brega V. Impactul metalelor grele asupra unor ecosisteme din bazinul fluviului Nistru. Chimia Ecologică şi estimarea riscului chimic. Ed. XII-a. Ch.: CEP UCM, 2012. p. 52-54.
 • Liogchii, N.; Begu, A.; Donica, A. The Geological and Paleontological Natural Monuments – habitats for biodiversity conservation. International journal of ecosystems and ecology science (IJEES). Albania, Tirana, 2014, 4/4. 93-98. ISSN 2224-4980. Index Copernicus ICV= 2013: 5.96.
 • Begu, A.; Brașoveanu, V.; Liogchii, N.; Brega, V. Mosses and lichens – bioindicators of heavy metals pollution of forest ecosystems. Aerul şi apa componente ale mediului. Romania, Cluj-Napoca, 2014, 56-61. ISSN 2067-743X.
 • Stegărescu V., Motelica L., Ciolacu E., Vatamaniuc G., Roşca I. Situaţia radioecologică a pădurilor din partea de nord a Republicii Moldova. Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 42(1) Chişinău: UASM, 2015. p. 389-392.
 • Stegărescu V., Motelica L., Ciolacu E., Roşca I., Vatamaniuc G. Evaluarea recentă a zonei intens poluate din raionul Soroca, drept consecință a accidentului de la CNE Cernobîl. „Problemele ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective”, 14-15 septembrie 2016, Chișinău, Republica Moldova. Iași: Vasiliana ʹ98, 2016. p. 266-270. 

Proiecte implementate/în curs de implementare:

Laboratorul este implicat în mai multe proiecte internaţionale, în parteneriat cu Comunitatea Europeană, şi în proiecte naţionale, cu finanţare din fonduri structurale.

Codul proiectului

 

Titlul proiectului

Director de proiect

 

Tipul proiectului (naţional, bilateral, internaţional)

Tipul concursului (instituţional, programe de stat, tineri cercetători, procurare echipament, transfer tehnologic etc.)

02.23.

Elaborarea criteriilor ecologice de conservare, protejare şi ameliorare a solurilor cu productivitate redusă.

dr. A. Tărîţă

Naţional

Instituţional

48.25.04.

Starea ecosistemelor naturale reprezentative: argumentarea ştiinţifică a regimului lor de protecţie şi de extindere a ariilor naturale protejate.

dr. Begu A.

Naţional

Instituţional

06.411.020A.

Structura, funcţionalitatea, stabilitatea, dinamica şi bioproductivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate din RM.

m. c., dr. hab. Dediu I.

Naţional

Instituţional

11.832.08.08A

Rolul afluenţilor asupra formării calităţii apelor fluviului Nistru şi studiul calităţii apei izvoarelor/cişmelelor din bazinul Nistrului ca surse de alimentare cu apă şi pentru irigare. Compartimentul „Izvoarele din bazinul Nistrului – ecosisteme naturale şi surse de apă potabilă şi pentru irigare”.

dr. Gladchi V.

Naţional

Program de Stat.

11.817.08.05A.

Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării  managementului  resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative.

m. c., dr. hab. Dediu I.

Naţional

Instituţional

10.820.04.14RoA

Testarea unor fertilizanţi noi în vederea autorizării pentru folosire  în agricultură: studii privind impactul asupra activităţii pedofaunei ca indicator al fertilităţii solurilor.

Dr. V. Andriuca

Bilateral

Bilateral

MOL/SEV/67/INS/26
 

 

Institutional strengthening for the implementation of the Montreal Protocol in Moldova

Dr. A. Tarita

International,

UNEP

International,

UNEP

GEL – 2328-4B36-2727-2202 UNEP-GEF

 

 

Enabling Activities for the preparation of the Third National Communication under the UNFCCC.

Manajer de proiect

M. Ţăranu

International

UNEP-GEF

2.2.1.74459.339 MIS-ETC 144

Research networking for the environmental monitoring and mitigation of adverse ecological

effects in the Black Sea Basin

Dr. R. Lozan

 

Internaţional

 

 UE

 

Cercetări ştiinţifice în vederea implementării unor acte legislative şi normative conform Acordului de Asociere cu UE.

Dr. hab. P. Cuza

 

Naţional

 

FEN

 

04.10.

Evaluarea complexă a stării radioecologice şi elaborarea criteriilor ştiinţifice a monitoringului radioecologic în sistemul biosferă-om în RM (Radioecologia).

Dr. Stegărescu V.

Naţional

 

Instituţional

 

02.35.

Evaluarea complexă a stării radioecologice în sistemul „sol-plantă” în Republica Moldova şi elaborarea metodelor şi tehnologiilor de diminuare a acumulării radionuclizilor în agrocenoze.

Dr. Stegărescu V.

Naţional

 

Instituţional

 

MRDA-CRDF ME2- 3032

Zonarea Ariilor Ecologic Vulnerabile în RM: aplicări tehnici GIS.

Dr. Stegărescu V.

Internaţional

 

Internaţional

 

11.820.08.01 BSEN/A

Radioactivitatea de fond a mediului înconjurător din zonele riverane Mării Negre.

 

Dr. V. Stegărescu

Multilateral (RM, RO, BG) în cadrul FP7 BLACK- SEA-ERA-NET.

Internaţional

 

 

 

  Actualizat  03.02.2021 11:36

Statistici vizitatori

 • Astăzi:224
 • Săptămână:4,135
 • Lună:18,667
 • Total:230,110