Laboratorul Ecourbanistică

Accesări:2,889Vizitatori unici:1,488

Șef de laborator: dr. hab.în biologie, conf. cerc. Constantin Bulimaga,

dr. în chimie, dr. hab.., conf. cerc. în ecologie și protecția mediului

(managementul deșeurilor, evaluarea impactului, expertize ecologice, auditul ecologic, management de mediu)

Tel.: +373 22723544; e-mail: [email protected]

Angajaţii laboratorului şi domeniile de activitate:

Șef de laborator: BulimagaConstantin, dr. în chimie, dr. hab. în biologie., conf. cerc. în ecologie și protecția mediului (managementul deșeurilor, evaluarea impactului, expertize ecologice, auditul ecologic, management de mediu). E-mail: [email protected].

DediuIon, m. cor. al AȘM, dr. hab., prof. univ., consultant științific în ecologie și protecția mediului (ecologie generală și protecția mediului). E-mail: [email protected].

Castraveţ Ion, dr. hab. în biologie, conf. cerc., cercetător ştiinţific coordonator în ecologie și protecția mediului (parazitologie).

Drumea Dumitru, dr. în geologie și mineralogie, conf. cerc.,  cercetător științific coordonator în ecologie și protecția mediului(managementul bazinelor riverane, restaurarea zonelor umede, elaborarea scenariilor privind reducerea nutrienților). E-mail: [email protected].

Mogâldea Vladimir dr. în biologie,cercetător științific coordonator în ecologie și protecția mediului (algologie aplicativă, expertiza ecologică, tehnologii ecologice).E-mail: [email protected].

Kolomieț Irina, dr. în biologie, cercetător științific superiorîn ecologie și protecția mediului(evaluarea impactului asupra mediului). E-mail: [email protected].

Belous Tatiana, dr. în biologie,cercetător științific superior în ecologie și protecția mediului (evaluarea calitativă și cantitativă a surselor de poluare, elaborarea bilanțului poluanților asupra ecosistemelor acvatice). E-mail: [email protected].

Grabco Nadejda, dr. în biologie,conf. univ., cercetător științific superior în ecologie și protecția mediului (evaluarea diversității biologice) (cumul extern). E-mail: [email protected].

Gliga Olesea, dr. în biologie, cerc. șt. stagiar în ecologie și protecția mediului (evaluarea faunei). E-mail: [email protected].

Bodrug Nicolae, cercetător științificîn ecologie și protecția mediului (sănătatea populației în relație cu mediu). E-mail: [email protected].

Certan Corina, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (evaluarea diversității biologice și a impactului asupra mediului) E-mail: [email protected].

Burghelea Aureliu, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra învelișului de sol)E-mail: [email protected].

Țugulea Andrian, cercetător științific în ecologie și protecția mediului(evaluarea impactului ecologic al emisiilor asupra diversității biologice). E-mail: [email protected].

Debelaia Buracinschi S., cercetător științific în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra mediului) E-mail: [email protected].

Dica Maria, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra mediului).

Şciudlova Eugenia, cercetător științificîn ecologie și protecția mediului (încercări chimice).

Rusu Maria, cercetător științific stagiar în ecologie și protecția mediului (încercări chimice).

Budeanu Valentina, cercetător științific în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra mediului ) E-mail: [email protected].

Cumanova Ana, cercetător științificîn ecologie și protecția mediului (încercări chimice) E-mail: [email protected].

Cujba Rodica, cercetător științific în ecologie și protecția mediului.

Drăguţanu Igor, cercetător științific stagiar în ecologie și protecția mediului (evaluarea impactului asupra mediului). E-mail: [email protected].

Portarescu Anastasia, cercetător științific stagiar în ecologie și protecția mediului (încercări biologice) E-mail: [email protected].

Urman Parascovia, inginer ecolog coordonator (preparator probe de mediu) E-mail: [email protected].

Informații generale

Laboratorul „Ecourbanistică” activează în scopul realizării art. 37 alConstituției Republicii Moldova privind Dreptul la un mediu înconjurător sănătos, Convenţiei privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992), Summitului Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabila de la Johannesburg,2002, Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special a habitatelor pentru păsări acvatice, 1971 (Convenţia Ramsar), Strategiei de Dezvoltare Durabila pentru o Uniune Europeana extinsa, 2006 (iunie). Laboratorul activează și pentru implementarea LEGII Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Direcția strategică de activitate a laboratorului:

 1. Materiale, tehnologii și produse inovative

Scopul cercetărilor:

Ameliorarea situației ecologice a ecosistemelor urbane (Chișinău, Orhei, Florești s.a.), prin evaluarea impactului antropic, elaborarea tehnologiilor de tratare, valorificare și neutralizare a deșeurilor și implementarea în practică a acestora în scopul asigurării unui management adecvat de mediu și dezvoltare durabilă a țării. 

Cercetări fundamentale:

 • Elaborarea Conceptului de managementul al deșeurilor în Republica Moldova;
 • Stabilirea indicilor, dependenţilor şi legităţilor care sunt cauzate de impactul antropic evidențiate în procesul de evaluare globală a impactului asupra ecosistemelelor urbane;

Cercetări aplicative:

 • Evaluarea impactului asupra componentelor de mediu: aer, apă, sol, diversitatea biologică în ecosistemele urbane (Chișinău, Orhei, Florești etc.), a activităților antropice și elaborarea recomandărilor privind asigurarea stabilității ecosistemelor naturale;
 • Elaborarea și implementarea tehnologilor de tratare, valorificare și neutralizare a deșeurilor (periculoase, menajere solide, a nămolului din apele urbane uzate în comun cu alte deșeuri biodegradabile). Elaborarea tehnologiilor de tratare, valorificare și neutralizarea deșeurilor industriale;
 • Elaborarea metodologiei privind efectuarea expertizei ecologice și evaluarea impactului asupra mediului a unor proiecte publice sau private.
 • Elaborarea expertizelor ecologice, auditului ecologic și evaluarea impactului activităților economice.

Semnificația cercetărilor:

Cercetările contribuie la implementarea Convenției privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro (5 iunie 1992), Summitului ONU privind Dezvoltarea Durabila de la Johannesburg, 2002, și soluționarea problemelor fundamentale și aplicative privind protecția diversității biocenozelor, habitatelor din stațiunile sectoarelor tehnogene, locative și urbane (Chișinău, Orhei, Floreștietc.), asigurarea stabilității ecosistemelor; managementul deșeurilor și  utilizarea acestora ca resurse naturale, fapt ce asigură diminuarea esențială a poluării mediului (cu cca 30%), obținerea unui beneficiu economic (de cca 25%) și crearea multor locuri de muncă. Efectuarea expertizelor ecologice asigură dreptul beneficiarilor la construirea și darea în exploatare a obiectelor economice. Rezultatele cercetărilor științifice servesc ca bază și recomandări pentru diminuarea impactului activităților economice, implementarea tehnologiilor avansate, și a procedeelor de prelucrare șitratare a deșeurilor.

 • Aspectele principale ale activităţilor de gestionare a deşeurilor;
 • Baza ştiinţifică a managementului deşeurilor;
 • Schema Sistemului Specializat de Monitoring al Deşeurilor;
 • Elementele de bază ale Managementului Deşeurilor;
 • Managementul deşeurilor;
 • Schema tehnologică de tratare a deşeurilor vinicole ce conţin Fe4[Fe(CN)6]3 în baza brevetului MD 923;
 • Schema tehnologică de extracţie a vanadiului din deşeurile CET în baza brevetului MD 3148;
 • Procedee de compostare a nămolului de la SE cu alte deșeuri biodegradabile.

Metode, principii și mijloace de cercetare:

Metode de cercetare în ecologie și protecția mediului:metodele fizico-chimice de cercetare şi analiză, îmbinareametodelor de calcul al prejudiciului cu cele de analiză a produselor transformărilor chimice ale deşeurilor, metodele de estimare a indicilor diversităţii biologice şi a impactului deşeurilor asupra biocenozelor din ecosistemele urbane, precum şi unele abordări teoretice şi practice privind managementul deşeurilor, metoda SWOT, prelucrarea statistică, analiza şi sinteza, extrapolarea, abordarea sistemică şi complexă a rezultatelor obținute.

Suportul informaţional al rezultatelor îl constituie literatura ştiinţifică şi normativă din domeniul gestionării deşeurilor, datele Biroului Naţional de Statistică, datele Anuarului Statistic al Republicii Moldova şi Inspectoratului Ecologic de Stat al Ministerului Mediului, documentele oficiale (actele legislative, normative şi Hotărârile de Guvern) ale RM, Directivele UE în domeniul managementului deşeurilor, investigaţiile şi metodele de calcul elaborate în laborator.

Obiectul cercetării îl constituie deşeurile periculoase de la întreprinderile industriale şi menajere solide; abordarea sistemică şi metodologică de estimare a prejudiciului cauzat mediului; impactul deşeurilor asupra biodiversităţii şi dependenţei valorii prejudiciului de gradul de nocivitate a deşeurilor.

Estimarea impactului antropic asupra componentelor de mediu în ecosistemele urbane este efectuat în baza datelor privind volumul, componenţa şi proprietăţile chimice ale deşeurilor periculoase generate şi depozitate la întreprinderile industriale, precum şi celor menajere solide de la depozitele de stocare și probelor de mediu(apă, sol, biodiversitate) prelevate în teren.

Studiul impactului deşeurilor asupra mediului este realizat în plan teritorial: întreprinderi, depozite de stocare a deşeurilor, sisteme ecourbane, raioane şi regiuni, iar pentru o analiză mai detaliată şi pentru concluzii generalizatoare şi recomandări sunt analizate tipurile de deşeuri periculoase şi menajere solide stocate în cantităţi esenţiale pe întreg teritoriul republicii.

Publicații relevante:

2005

 1. Dediu I. Enciclopedie de Ecologie. În: Mediul Ambiant. Revista ştiinţifică de informaţie şi cultură ecologică. Chișinău, 2005, nr. 2 (20), p. 30-34.
 2. Bulimaga C. Estimarea pierderilor economice şi prejudiciului cauzat mediului de către deşeurile menajere solide. // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria” Ştiinţe Chimico-biologice”, Chişinău, 2005, p. 510-514

 

2006

Monografie:

 1. DEDIU, I. Introducere în ecologie. Academia Naţională de Ştiinţe Ecologice. Ed. Phoenix, Ed. Linadi, Chişinău, 2006, 340 p.
 2. Bulimaga C., Balaşa A.  Procedeu de extragere a vanadiului din reziduurile provenite din arderea păcurii. Brevet de inv. MD 3148 G2, 2006 BOPI no. 9.

2007

Monografii:

 1. DEDIU, I. Ecologie sistemică, Chişinău 2007, Academia Naţională de ştiinţe Ecologice, Chişinău:Ed. Phoenix, 2007, 296 p.
 2. DEDIU, I. Ecologia populaţiilor, Academia Naţională de ştiinţe Ecologice, Chişinău:Ed. Phoenix,  2007, 177 p.
 3. DEDIU, I.Biosferologie. Academia Naţională de ştiinţe Ecologice, Chişinău: Ed. Phoenix, 2007, 146 p.
 4. DEDIU, I. Tratat de ecologie teoretică, Academia Naţională de ştiinţe Ecologice, Chişinău: Ed. Phoenix, 2007, 357 p.

Articole:

 1. Bulimaga C. Elaborarea schemei de realizare practică a conceptului de management al deşeurilor în Republica Moldova. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2007, nr. 2, p. 150-156.
 2. Bulimaga C. Elaborarea schemei conceptuale de gestionare a deşeurilor toxice şi aplicarea unor criterii de evaluare a lor în practică. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2007, nr. 3, p. 145-151.
 3. Bulimaga C. Depozitele de stocare a deşeurilor menajere solide – surse de poluare a mediului. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, nr. 2, 2007, p.156-166.

2008

Monografie

 1. Bulimaga C. Aspecte ecologice ale managementului deşeurilor în Republica Moldova,Chişinău:Editura „Cu drag”, 2008, 223 p.

 

Articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară.

Reviste categoria B

 1. Дедю И, Белоус Т., Друмя Д., Бойку Р. Идентификация «референтных» зонмун. Кишинэупоколичественнымпоказателямбиогенныхвеществ (азота и фосфора) в водоемах, донныхотложениях и почвенномслоепарковыхзон.În: Buletinul A.Ş.M.  Ştiinţele Vieţii. Chişinău, 2008, nr. 1, p. 159-163.
 2. Дедю И., Белоус Т., Друмя Д., БойкуР. Содержаниеазота и фосфора в воде, донныхотложениях и почвенномслое в индустриальных и транспортныхзонахмун. Кишинэу. În: Buletinul A.Ş.M.  Ştiinţele Vieţii. Chişinău, 2008, nr. 1, p. 156 -158.
 3. Drumea D. Wetlandrestorationactivities in Yalpugh and Cahul rivercatchment, in Moldova toimproveriverwater quality. In: 37th IAD Conference “Danuberiverbasin in thechangingworld”, Vienna, 2008, p.35-41.
 4. Bulimaga C.Application of chemicalmethodstothe solid waste management //Chemistry Journal of Moldova, 2008,V.3, No.2, p.17-29 (articol de sinteză).
 5. Bulimaga C. Evaluarea deşeurilor periculoase cu implicarea indicilor convenţiei Basel // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2008, nr. 1, p.170-177.
 6. Bulimaga C. Influenţa depozitelor de stocare a deşeurilor asupra acumulării metalelor grele în sol şi în plante. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. /Ştiinţele Vieţii, 3 (306), 2008. p.159-166.

2009

 1. Bulimaga C. Impactul deşeurilor industriale asupra fitocenozelor ecosistemului urban Chişinău,Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, nr.2 (308), 2009, p. 136-143.

2010

Monografii:

 1. DEDIU, I. „Enciclopedie de Ecologie” (12 000 termeni). Chişinău: Ştiinţa, 2010, 840 c.
 2. DEDIU, I. „Tezaurul terminologic al Ecologiei”. Chişinău: Ştiinţa, 2010, 284 c. 
 3. DEDIU, I.  „Axiomatica, principiile şi legile Ecologiei”. Chişinău: Ştiinţa, 2010, 216 c.

Reviste categoria B

 1. Bulimaga C. Legităţi şi dependenţe ale impactului staţiei de epurare biologică a apelor reziduale asupra componentelor mediului. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, nr.3 (312), 2010, p. 160-167.

2011

Monografie:

 1. Bulimaga C.„Expertiza ecologică a activităților economice(ghid științifico-metodologic) “, Chișinău: Ericon, 2011, 216 p.

Reviste categoria B

 1. Bulimaga C., Columbina L. Bobeică V. Potenţialul de risc chimic şi contribuţia la încălzirea globală a nămolurilor staţiilor de epurare a apelor uzate. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2011, nr.1(313), p. 179-184.
 2. Bulimaga C., Ţugulea A., Mogîldea V. Râul Bâc şi dinamica poluării lui pe sectorul oraşului Chişinău. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2011, nr. 3(315), p. 162-169. 

2012

 1. Bulimaga C. Evaluarea impactului deşeurilor asupra ecosistemului urban Chişinău (indici, dependenţe, şi legităţi). Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2(317). Chișinău, 2012. p. 177-185.
 2. Negara C., Bulimaga C., Grabco N. Evaluarea impactului deșeurilor asupra ecosistemelor râului Bâc. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2(317). Chișinău, 2012. p. 177-185.
 3. Bulimaga C. Probleme ale dezvoltării durabile a ecosistemului urban Chişinău, Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 3(318). Chișinău, 2012. p. 172-180.

2013

 1. Dediu Ion. Istoricul factorilor ecologici chimici ai mediului ambiant // Akademos, Nr. 4(31), 2013, p. 6-15.
 2. Ţugulea Andrian, Evaluarea fluxului de transport auto şi a intensităţii poluării pe unele artere din ecosistemul urban Chişinău. Buletinul Ştiinţific, Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, Ştiinţele Naturii, Volumul 18, Chişinău, 2013, p. 134-141.

2014

 1. Дедю И.О зарождениипервыхэкологическихвоззрений (парадигм). Noosfera.
 2. Bulimaga C., Cumpănă Rodica. Evaluarea stării ecologice a rezervației științifice „Suta de Movile“ și măsurile de ameliorare a acesteia. Noosfera, nr.10-11, 2014, p. 107-118.

2015

 1. Dediu I. Очеркгенезиса и эволюции (смены) экологическихпарадигм. // Noosfera, Nr. 13, 2015, p. 3-22.
 2. Bulimaga C., Mogîldea V., Burghelea A., Certan C., Grabco N. Politicile SA ”Lafarge Ciment„ (Moldova) privind managementul biodiversității  în carierele de calcar di siturile companiei. Noosfera, nr. -13, 2015, Universitatea liberă internațională din Moldova. Universitatea de studii politice și economice europene „Constantin Stere», Academia națională de științe ecologice din Republica Moldova. p. 33-38, 2015.
 3. Drumea D.ar al., Guidelines for preparation of thedrought management Plans, ISBN 978-80-972060-0-0, Global WaterPartnership, 2015, 47 p.
 4. Certan C., Bulimaga C., Grabco N., Mogîldea V., Burghelea A., Țugulea A. Evaluarea biodiversității amplasamentului carierei de calcar a S:A: “Lafarge Moldova” la etapa de exploatare. Mediul Ambiant, nr. 4(82) August, 2015, p.21-29.
 5. Certan,C., Bulimaga, C., Burghelea, A., Grabco, N., Mogîldea, V., Florenţa, V., Ţugulea, A. Evaluarea stării ecologice şi a biodiversităţii zonei de referinţă a carierei de calcar „Lafarge Ciment“(Moldova S.A. până la exploatare. Revista Mediul Ambiant, Nr. 3 (81), iunie 2015, p. 26-32.

2016

 1. Dediu, I., Ursu, A., Nedealcov, M., Stegărescu, V., Bejan, I., Cuza, P., Bulimaga, C., Boboc, N., Begu, A., Tărîță, A., Sîrodoev, G., Bacal, P., Cocîrță, P. Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective. Buletinul Academiei de științe a Moldovei. Științele Vieții.2016, nr. 1(328), 164-183.
 2. Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatol, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru. Institutul de Ecologie și Geografie: realizări și perspective. Noosfera,  Revistă Științifică de educație, spiritualitate și cultură ecologică. 2016, nr.16. p. 3-20. (Categoria C).
 3. Dediu I. 150 yearssinceEcologyisauthenticated as a distinct biologicalscience. Probleme ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective. Chişinău, Republica Moldova, 14-15 septembrie 2016. p. 3-18.
 4. Dediu I.. 150 de ani ai ecologiei: geneza și evoluția paradigmelor. În: ”Materialele Conferinței științifice cu participare internațională biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”. Chişinău, Republica Moldova, 25 noiembrie 2016.
 5. Dediu I., Ursu A., Nedealcov Maria, Stegărescu V., Bejan Iu., Bulimaga C., Boboc N., Tărîță A., Sîrodoev Gh., Bacal P., Cocîrță P., Begu A.. Probleme ecologice și geografice: realizări și perspective. Probleme ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: Realizări şi perspective. Chişinău, Republica Moldova, 14-15 septembrie 2016. p.19-24.
 6. Drumea D. A. Risina. 4th mondial congress on biospherereserve and opportunities for Moldova on management of potentialbiospheresites. In Noosfera, revista științifică Categoria C, Nr. 17, 2016, p. 163-170.
 7. Mogâldea V.The Culture Of Algae In The BiologicalWastewaterTreatmentISBN: 978-606-93873-1-3, 11th International Conference on „Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management” ELSEDIMA, 26-28 may 2016, Cluj-Napoca Babeș-Bolyai University Romania, p. 170.
 8. Bulimaga C., Mogîldea V., Bodrug N., Grabco N. Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL „Pukoven”, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2016, nr.3(329), p. 183-190.

Proiecte internaționale și naționale

Proiecte naționale:

 1. Elaborarea bazelor ştiinţifice privind managementul deşeurilor în vederea valorificării lor şi minimizării impactului asupra mediului în Republica Moldova, (2000-2005) (instituțional), conducător C. Bulimaga;
 2. 06.411.020A Structura, funcționalitatea, stabilitatea, dinamica și bioproductivitatea ecosistemelor naturale și antropizate din Republica Moldova (2006-2010), conducător I. Dediu;
 3. 11.817.08.05A Impactul factorilor naturali și antropici asupra geo- și ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecționării managementului resurselor naturale și conservării ariilor reprezentative (2011-2014), conducător I. Dediu;
 4. 15.817.02.20A: Studiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile (2015 – 2018), conducător  C. Bulimaga;
 5.  Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL „Pukoven” (2013-2014), conducător C. Bulimaga;
 6. Studiul biodiversității carierei de calcar pentru fabricarea cimentului la uzina  „LAFAGE CIMENT“ (MOLDOVA) S.A. Contract Nr.13-08-308 din 07.10.2013 (2013-2014), conducător C. Bulimaga;
 7. Efectuarea cercetărilor privind Impactul Întreprinderii de creștere a suinelor S.R.L.      „GOLDEN PIGLET” asupra mediului și localităților limitrofe (s. Calfa și s. Roșcani, raionul Anenii Noi). (2016-2017), conducător C. Bulimaga;
 8. “Studiu privind utilizarea ecologică a nămolului deshidratat și stabilizat de la SE Chișinău în calitate de fertilizant organic”, nr.132 din 26 martie 2014, (2014-2017), conducător Vl. Mogîldea.
 9. “Elaborarea actelor normative privind utilizarea acumulatoarelor uzate cu conținut de plumb și utilizarea uleiurilor uzate” în scopul realizării Hotărârii Guvernului nr. 973 din 18.10.2010, (2014-2016), conducător Vl. Mogîldea;
 10. “Elaborarea metodologiei privind evaluarea impactului asupra mediului” în scopul realizării Legii nr.86 „Evaluarea impactului asupra mediului” din 29 mai 2014, (2014-2016), conducător C. Bulimaga.

Proiecte internaționale:

 1. Danube Regional project, perioada 2007-2008,conducător D. Drumea;
 2. Climate Forum East, perioada 2013-2015, conducător D. Drumea.
 3. Strategic Development Goals, perioada 2015-2016,conducător D. Drumea.
 4. Drought Management Program, perioada 2013-2016, conducător D. Drumea.
 5. „Crearea ariei biosferei Prutul de Jos“, perioada 2014-2016, expert D. Drumea.

 

  Actualizat  03.02.2021 11:37

Statistici vizitatori

 • Astăzi:281
 • Săptămână:4,192
 • Lună:18,724
 • Total:230,167