Laboratorul Geografia Peisajelor

Accesări:2,556Vizitatori unici:998

Contacte

Adresa: str. Academiei, 1, Laboratorul Geografia Peisajelor, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, Chişinău, 2028, Republica Moldova
Telefon: 373 (22) 739618
Fax: 373 (22) 211134

Informaţii generale

Direcţia ştiinţifică:

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.

Scopul cercetărilor:

Elucidarea structurii, dinamicii şi a gradului de stabilitate geoecologică a peisajelor

Cercetări fundamentale:

Identificarea, dinamica şi starea ecologică actuală a peisajelor

Cercetări aplicative:

 • Evaluarea complexă a stării, modului de utilizare şi de protecţie a complexelor peisagistice şi a bazinelor hidrografice;
 • Elaborarea suportului geoinformaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut.

Importanţa cercetărilor:

Investigaţiile realizate contribuie în mod apreciabil la soluţionarea problemelor cu caracter fundamental şi aplicativ vizând principiile de identificare, clasificare şi cartografiere a peisajelor, de analiză şi gestionare a fenomenelor naturale de risc, în aprecierea cantitativă a resurselor de apă de suprafaţă şi valorilor potenţialului hidrologic al unităţilor fizico-geografice şi al diferitelor corpuri de apă.

Personalul scriptic:

Şef de laborator: Nicolae Boboc, dr. în geogr., conf. univ., şef de laborator (geomorfologie şi geografie evoluţionistă, ecologia peisajului, resursele de apă, fenomene de risc, GIS). E-mail: nicboboc@gmail.com.

Orest Melniciuc, dr. hab. în geografie, conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator (hidrologia uscatului, inundaţii, resurse de apă). E-mail: melniciuc@rambler.ru

Iurii Bejan, dr. în geogr., cercetător ştiinţific superior (geografia socială şi economică, utilizarea terenurilor, GIS). E-mail: iurie.bejan@gmail.com

Tudor Castraveţ, cercetător ştiinţific (aplicații SIG în geografia peisajelor, geomorfologie și hidrologie). E-mail: tcastravet@gmail.com

Valentina Muntean, cercetător ştiinţific stagiar (cartografierea şi teledetecţia peisajului, GIS). E-mail: vlada1965@rambler.ru

Pavel Ţîţu, cercetător ştiinţific (geografia peisajului, GIS). E-mail: titu.pavel@gmail.com

Viorica Angheluţa, cercetător științific stagiar (cartografierea peisajului, teledetecţia, GIS). E-mail: vioricaangheluta@gmail.com

Ana Jeleapov, cercetător științific (cartografierea şi teledetecţia corpurilor de apă, inundaţii, resursele de apă, GIS). E-mail: anajeleapov@gmail.com

Stratan Liliana, cercetător științific stagiar (geografia peisajului,GIS). E-mail: ursu_liliana90@yahoo.com

Fratea Adrian, inginer coordonator (Digitizarea materialului cartografic) E-mail: adrianfratea94@gmail.com

Bejan Viorica, inginer coordonator (Introducerea și prelucrarea primară a informației) E-mail: bejan.viorica.79@gmail.com

Marcenco Maxim, cercetător științific stagiar (modelarea sistemelor hidrologice, GIS). E-mail: mmarcenco@googlemail.com  

Tabacaru Alexandru, cercetător științific stagiar (resursele de apa ale sistemelor peisagistice, GIS). E-mail: tabacarualex@yahoo.com    

Rezultate obţinute:

A fost:

 • elaborat şi cartografiat sistemul de unităţi de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova;
 • argumentată concepţia privind influenţa diferitelor componente ale mediului
 • asupra repartiţiei spaţiale a principalelor categorii de peisaje geografice;
 • apreciat gradul de stabilitate geoecologică a sistemelor peisagistice regionale;
 • apreciat modul de influenţă a factorilor zonali, azonali şi antropogeni în formarea resurselor de apă a unităţilor peisagistice regionale;
 • elaborată metodica de identificare şi cartografiere în SIG a peisajelor în concepţia Convenţiei Europene a Peisajului (Florenţa, 2000).

 

Metode, principii şi mijloace de cercetare:

 • Observarea, care necesită cercetări în teren;
 • Utilizarea sistemelor de poziţionare globală (GPS), tehnicilor de teledetecţie, instrumentul principal în obţinerea datelor pe spaţii extinse prin utilizarea imaginilor satelitare şi ortofotoplanurilor, etc.;
 • modelarea cartografică cu utilizarea SIG;
 • modelarea matematică a scurgerii de versant şi pe bazine hidrografice etc.

 

Publicaţii relevante:

 1. BEGU, A., DAVID, A., LIOGCHI N., URSU, A., BOBOC, N. et all. Starea Mediului și patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova), Chișinău, Editura Noosfera, 2012, 299 p. ISBN 978-9975-633-6.
 2. Bejan Iu. Modificarea păşunilor şi fâneţelor pe teritoriul Republicii Moldova. Mater. Conferinţei internaţionale a tinerilor savanţi  Chişinău, ASEM, 2005, 202-204
 3. Bejan, Iu. Utilizarea terenurilor în Republica Moldova. Chişinău, Editura ASEM, 2010, 165 p. ISBN 978-9975-75-502-3;
 4. Boboc N., Begu A., Alexandrov E. Instucţiune privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul nerespectării legislaţiei privind subsolul (M.O. Nr. 189-192 din 22.10.2004). Ghid cu privire la evaluarea prejudiciului cauzat mediului de la activităţile antropogene şi mecanismele de compensare a lui. Chişinău. 2006, p. 13-20.
 5. Boboc N., Bejan Iu. Relieful teritoriului Republicii Moldova şi modul de utilizare a terenurilor. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”. Secţiunea Geografie, anul XIV – 2005. Suceava, 2005, pag. 33-39.
 6. Boboc N., Bejan Iu., Muntean Valentina, Tănase Ana. Studiul dinamicii modificărilor peisajelor silvice din bazinul Bâcovăţului din 1880 până în prezent cu ajutorul tehnicilor SIG. Lucr. Simpoz. Intern. „Sisteme Informaţionale Geografice”, 10-12 noiembrie 2006. Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, vol. ½. Cluj University Press, 2006 – No 1, p. 31-36.
 7. Boboc N., Bejan Iu., Răileanu V., Ursu P. Aspecte privind unele modificări ale peisajelor geografice în Colinele Tigheciului şi Câmpia Ialpugului Analele Universităţii „Ştefan Cel Mare” din Suceava, Secţiunea Geografie, t. XIII/2004, p. 145-152
 8. Boboc N., Constantinov Tatiana, Melniciuc O. Analiza spaţio-temporală a ploilor torenţiale în scopul aprecierii inundaţiilor catastrofale. Studiu de caz: Republica Moldova  În: "Diminuarea impactului hazardelor naturale şi tehnogene asupra mediului şi societăţii"(Teze şi comunicări). Conf. Internaţ. 6-7. 10. 2005. Chişinău, p. 90-94
 9. Boboc N., Melniciuc O. Resursele de apă ale bazinului estic al Prutului în condiţiile modificărilor antropice ale mediului natural. Studii şi cercetări de geografie, t. LI-LII, Bucureşti, 2007, p. 49-63.
 10. Boboc N., Melniciuc O., Muntean Valentina. Inundaţii catastrofale generate de viiturile pluviale pe râurile din Republica Moldova. Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (serie nouă). Geografie. Tomul LII, supliment. Lucr. Simpoz. Intern. „Sisteme Informaţionale Geografice” Nr. 12. Ed. Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2006, p. 13-22.
 11. Boboc, N. Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova. Bulet. AŞM, Ştiinţele Vieţii, Nr. 1 (307), 2009, p. 161-169. ISSN 1857-064X;
 12. Boboc, N. Use GIS for Lanscape Analysis of Ciulucurilor Hills, Bul. IPI, Univ. Tehn. "Gh. Asachi" din Iaşi, tomul LV (LIX), Fasc. 1-4, Secţia Hidrotehnică, octombrie 2009, p. 31-36. ISSN 1224-3892;
 13. Boboc, N.; Bejan, Iu.; Castraveţ, T. Evaluarea susceptibilităţii la alunecări de teren în sectorul-cheie Criuleni. Lucrări ştiinţifice, Vol. 30: Cadastru şi drept, (volumul include materialele de la Simpozionul Internaţional „Sisteme Informaţionale Geografice", (14-15 octombrie 2011, UASM)). Ch.: Centrul ed. al UASM, 2011, p. 203-209. ISBN 978-9975-64-125-8;
 14. Boboc, N.; Castraveţ, T.; Melniciuc, O.; Evaluarea modului de influenţă a activităţilor antropice asupra scurgerii anuale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), 160-166. ISSN 1857-064X;
 15. Boboc, N.; Ercanoglu, M.; Syrodoev, Gh.; Bejan, Iu.; Sîrodoev, I.; Castraveţ, T.; Jechiu, I.; Muntean, Valentina; Bolfos, N.; Serbina, Svetlana, Contributions to the landslide spatial assessment in the Bâc Heoghts, Symposium, Analele Universităţii "Ştefan cel Mare", Secţiunea Geografie, anul XVIII, Suceava, 2009, p. 19-24. ISSN 1583-1469;
 16. Boboc, N.; Nedealcov, M.; Şevciuc, Şt.; Chirică, L.; Boian, I.; Pleşca, E.; Treşcilo, L. Calamităţi naturale şi situaţii excepţionale. In: Starea mediului în Republica Moldova în anii 2007-2010, (Raport Naţional). Ch.: Tipografia "Nova-Imprim", 2011. p. 143-145. ISBN 978-9975-4224-4-4;
 17. Donisă, I.; Boboc, N.; Ioniţă, I. Dicţionar geomorfologic cu termeni corespondenţi în limbile engleză, franceză şi rusă. Editura Universităţii „Al.I.Cuza", Iaşi, 2009, 414 p. ISBN 978-973-703-486-1;
 18. Jeleapov, A., Melniciuc, O., Bejan, I. Assessment of Flood Risk Areas in the Dniester River Basin (in the Limits of the Republic of Moldova). G. Duca (ed.), Management of Water Quality in Moldova,Water Science and Technology Library 69, DOI: 10.1007/978-3-319-02708-1-8, Springer International Publishing Switzerland, 2014, p. 157-173.
 19. Mihailescu C., Boboc N., Sochircă V., Constantinov Tatiana, Boian I. Mediul geografic al Republicii Moldova: caracterizare de ansamblu. Monografia „Mediul geografic al Republicii Moldova. Resursele naturale”. Editura „Ştiinţa”.2006. p.10-29.
 20. Postică, Gh.; Boboc, N.; Chirică, L.; Buzilă, Varvara; Lazu, Ş.; Corcimari, N.; Zubcov, N. Peisajul Cultural Orheiul Vechi. Coord. şt. Postică Gh. Ch.: CEP USM, 2010. 138 p. ISBN 978-9975-71-016-9;
 21. Константинова Т. C., Мельничук О.Н. Оценка состояния водных ресурсов Молдовы с целью менеджмента качества вод в речных бассейнах. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. Nr.1, 2005, p. 155-161
 22. Мельничук, О.; Кищук, А. Анализ катастрофического наводнения на реке Прут летом 2010 года, Академику Л. С. Бергу – 135 лет: Сборник научных статей. ECO-TIRAS. Бендеры: ECO-TIRAS, 2011, стр. 164-167. ISBN 978-9975-66-219-2;

 

Proiecte internaţionale şi naţionale:

 1. INTAS, Ref. Nr 04-77-7112 New methods of information treatment for management of water quality in river basins, 2005-2006;
 2. NATO, SfP 983287 Landslide susceptibility assessment in Central Part of Republic of Moldova, 2009-2012; Colaboration with Ankara, Hacettepe University, TURKEY, The NATO Science for Peace and Security Programme Project No: SfP‐983287, 2009-2012. Co-directors of the Project: dr. Murat Ercanoglu (Hacettepe University, TURKEY) and dr. N. Boboc (IEG ASM)

Volumul de finanțare: 226,5  mii EUR, incusiv IEG - 201 mii EUR, Hacettepe University, TURKEY – 25,5 mii EUR

 1. Proiect naţional: Evidenţierea particularităţilor regionale ale potenţialului geoecologic al landşafturilor, 2006-2010;
 2. Proiect naţional: Evaluarea componentelor geoecologice ale rezervaţiilor peisagistice Saharna şi Ţipova în vederea optimizării, conservării acestora şi elaborării traseelor turistice, 2006-2007
 3. Proiect naţional: Identificarea, dinamica şi starea ecologică actuală a peisajelor, 2011-2014.
 4. Proiectul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică: Elaborarea suportului geoinformaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut 2011-2012.

Proiect finanțat de Protecția Mediului în Bazinele Rîurilor international (EPIRB) avînd ca zonă pilot bazinul rîului Prut, Componenta A – Analiza bazinului rîului, Contract Nr. 2011/279-666, Consortium: Hulla & Co. Human Dynamics KG,  Lothringerstrasse 16, A-1030 Wien, numărul de înregistrare FN 30633z,2012-2013. Directorul Proiectului: dr. N. Boboc

 1. Proiectul finanțat de Uniunea Europeana privind  „Dezvoltarea  Planurilor de Management al bazinelor rîurilor 2016-2021” pentru bazinul rîului selectat din Republica Moldova (Rîul Prut), Contract nr. 2011/279-666, 2014-2015.

Directorul proiectului: dr. Iurii Bejan

 

 1. Proiectul ACSA „Elaborarea planului de gestionare a Districtului bazinului hidrografic Nistru”, 2013-2014, Contract Nr.40, 2013.
 2.  Project ”Spatial organization of the territorial systems under the action natural and anthropogenic factors”. 2015-2018.

Materiale cartografice

A.

B.

Structura peisagistică a bazinului rîului A) Camenca B) Bucovăț anul 2013

 

Ponderea suprafeței acumulărilor de apă din suprafața totală a sistemelor peisagistice din Cîmpia Prutului de Mijloc și Codrii de Vest

 

Ponderea suprafeței localităților din suprafața totală a sistemelor peisagistice din Cîmpia Prutului de Mijloc și Codrii de Vest

 

Presiunea exercitată de terenurile agricole din Cîmpia Prutului de Mijloc și Codrii de Vest

 

Coeficientul de stabilitate ecologică a peisajelor din Cîmpia Prutului de Mijloc și Codrii de Vest

 

  Actualizat  17.09.2015 14:46

Statistici vizitatori

 • Astăzi:619
 • Săptămână:3,845
 • Lună:12,843
 • Total:147,178