Laboratorul Geomorfologie şi Ecopedologie

Accesări:1,915Vizitatori unici:857

Laboratorul de Geomorfologie şi Ecopedologie (LGE) a fost creat în 2013 prin comasarea laboratoarelor de Geografie şi Evoluţe a Solurilor şi de Geomorfologie Dinamică. Direcţiile principale de cercetare sunt realizate în domeniile de geomorfologie şi ecopedologie.

Geomorfologie

Pentru Republica Moldova este specifică instabilitatea reliefului. Dezvoltarea intensă a proceselor geomorfologice exogene, în primul rînd, a rostogolirii, surpării, eroziunii liniare şi a alunecărilor de teren provoacă pagube materiale considerabile. Pentru evidenţierea condiţiilor şi factorilor care influenţează dezvoltarea procese, precum şi pentru căutarea căilor de diminuare a daunelor posibile, în anul 1975 a fost înfiinţat Laboratorul Procese Geomorfologice Exogene de către dr. hab. Andrei T. Levadniuk.

Ulterior, în funcţie de problemele care erau puse în faţa laboratorului pentru soluţionare, se schimba direcţia de cercetare şi denumirea acestuia. Astfel, în perioada 1991-2000 denumire era Laborator Geomorfologie, iar din 2001 de Laborator Geomorfologie Dinamică şi pînă la 2013.

Laboratorul a fost condus consecutiv de către Andrei T. Levadniuk dr. hab. în şt. geografice (1975-1987), de către Efrem Z. Miţul dr. în şt. geologo-mineralogice (1988-2000) şi de către Ghennadi N. Sîrodoev dr. în şt. geologo-mineralogice începînd din anul 2001- 2013.

Direcţiile de cercetare în cadrul compartimentului de geomorfologie sînt următoarele: studiul particularităţilor dezvoltării proceselor geomorfologice exogene, rolului acestora în modificarea actuală a reliefului şi a condiţiilor de activitate ale omului; cartografierea mediului înconjurător în scopul protecţiei şi folosirii raţionale a reliefului.

În prezent, cercetările geomorfologice sunt efectuate pe două teme: fundamentală şi aplicativă.

Cercetări fundamentale: evidenţierea factorilor, dinamici şi tendinţelor de dezvoltare ale proceselor geomorfologice exogene, evaluarea impactului acestor procese nefavorabile asupra modificării potenţialului landşaftic, condiţiilor de activitate şi de viaţă a omului, a riscului geomorfologic; cartografierea mediului înconjurător.

Cercetări aplicative: elaborarea şi susţinerea Sistemului Informaţional Geografic pentru diferite componente ale mediului, întocmirea hărţilor geografice digitale.

Rezultatele cercetări servesc drept bază ştiinţifică pentru argumentarea măsurilor de prevenire a activizării proceselor de modelare a reliefului, pentru amplasarea obiectelor liniare şi a altor tipuri de obiecte în condiţiile teritoriilor instabile.

Metodologia cercetării s-a bazat pe un şir de principii – repartiţiei spaţiale, repartiţiei în timp; integrării şi aplicării ultimelelor metode:

 • cartarea geomorfologică şi geologo-inginerească;
 • cartografierea geomorfologică;
 • teledetecţia şi aerofotointerpretarea;
 • modelarea spaţială digitală cu aplicarea tehnologiilor SIG;
 • analiza statistică;
 • modelarea fizică şi matematică a proceselor exogene.

Rezultatele principale ale activităţii

 • a fost elaborată abordarea complexă privind evaluarea condiţiilor geomorfologo-inginereşti ale teritoriilor;
 • au fost evidenţiate particularităţile distribuirii şi factorii de dezvoltare ai proceselor geomorfologice exogene;
 • a fost elaborată metodica de evaluare pe baza criteriilor geomorfologice a susceptibilităţii teritoriilor la dezvoltarea alunecărilor de teren;
 • au fost elaborate principiile de amplasare a obiectelor inginereşti liniare (drumuri auto, căi ferate, linii electrice de înaltă tensiune, gazoducte etc.) în regiuni instabile, afectate de alunecări de teren;
 • au fost elaborate recomandări privind folosirea raţională şi protejarea terenurilor cu potenţial de alunecare;
 • a fost elaborată structura şi creată baza de date a subsistemului „Geomorfologie” din cadrul Sistemului Informaţional Geografic cu compartimentele: Geologie, Morfometrie, Morfologie, Alunecări de teren, Eroziune liniară, manifestării proceselor surpare-grohotiş, carstice, torenţilor de noroi, formelor antropice;
 • a fost elaborată structura şi creat Atlasul electronic „Geomorfologia Moldovei”.
 • a fost modelarea spaţială a modificării landşaftelor sub acţiunea proceselor exogene de formare a reliefului
 • a fost Evaluaa riscurile de manifestare a proceselor geomorfologice exogene în landşafturile zonei de silvostepă a Republicii Moldova

Materiale elaborate

 • Harta alunecărilor de teren a Moldovei (scara 1:200 000);
 • Harta proceselor exogene contemporane a Moldovei (scara 1:200 000);
 • Harta schimbărilor antropice ale reliefului Moldovei (scara 1:200 000);
 • Influenţa proceselor geologo-geomorfologice asupra formării situaţiilor geoecologice pe teritoriul Moldovei (hartă, scara 1:200 000);
 • Карта современной динамики рельефа Северной Евразии (в пределах России и сопредельных стран). Масштаб 1:5 000 000;
 • Set de hărţi „Republica Moldova. Condiţiile geomorfologice ale Moldovei” (scara 1:600 000 – 1:2 000 000);
 • Atlasul electronic „Geomorfologia Moldovei”.
 • Бассейн р. Днестр. Экологический атлас

Publicaţii relevante

 1. Доскач А.Г., Леваднюк А.Т., Чернов Г.Н. Эрозионные и оползневые процессы на территории Молдавии (сб. статей) – Кишинев: Штиинца, 1978. – 80 с.
 2. Леваднюк А.Т. Инженерно-геоморфологический анализ равнинных территорий. – Кишинев: Штиинца, 1983. – 256 с.
 3. Леваднюк А.Т., Мицул Е.З., Сыродоев Г.Н. и др. Оползнеопасные территории Молдавии и их рациональное использование. – Кишинев: Штиинца, 1990. – 124 с.
 4. Лю Ц.Ц., Сыродоев Г.Н., Оверченко А.В., Болфосу М.С.. Ландшафты Молдовы. Оценка пространственных структур и форм. – Кишинев, 1998. – 70 с.
 5. Sîrodoev G.N. Modificarea antropogenă a reliefului şi influenţa ei asupra geosistemelor // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. Nr. 1 (290). – Chişinău, 2003. – p. 122-126
 6. Sîrodoev G.N. (ed.). Republica Moldova. Condiţii geomorfologice (set de hărţi). – Chişinău: Iulian, 2006.
 7. Constantinov T., Sîrodoev G.N., Miţul E., Ignatiev L., Gherasi A. ş. a. Republica Moldova. Hazardurile Naturale Regionale. – Chişinău: Tipogr. „Elena-V.I.” SRL, 2009. – 108 p.
 8. Sirodoev G.N., Sirodoev I., Sviridova A. Zoning of the Anthropogenic relief of urbanized territories // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009, Nr. 1(307). – p.152-158.
 9. Geomorfologia. În: Flora Basarabiei (plantele superioare spontane) în 6 vol. Vol. I. Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta. Resp. de red. Andrei Negru. Ch.:”Universul” ÎS, 2011, p. 18-24.
 10. Landslide Susceptibility Assessment in the Central Part of Republic of Moldova . Project No: SFP-983287. Final Report. Chişinău: S.n. 2013. 52 p.

În anul 2009, Laboratorul de Geomorfologie Dinamică pentru realizări în dezvoltarea de sisteme informaţionale geografice a fost distins cu premiul ESRI (companie cu renume mondial, creator de software pentru SIG).

Ecopedologie

Laboratorul de Geografie şi Evoluţie a Solurilor a fost creat în 1992 în cadrul Institutului de Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Domeniile principale de activitate ştiinţifică pe parcursul ultimilor 20 de ani au fost realizate sub conducerea academicianului Andrei Ursu şi au cuprins: studierea legităţilor răspîndirii geografice şi evoluţiei contemporane a solurilor, evidenţierea transformării învelişului de sol sub influenţa activităţii antropice; clasificarea şi studierea solurilor ca bază a landşaftelor; crearea bazei informaţionale şi modernizarea metodelor de caracterizare automatizată a învelişului de sol; elaborarea hărţilor solurilor şi sistemelor informaţionale pedologice la scară naţională.

Direcţiile principale de cercetare în cadrul compartimentului de ecopedologie sunt:

 • Geografia şi evoluţia solurilor
 • Clasificarea solurilor
 • Evidenţierea şi caracteristica complexă a particularităţilor regionale ale solurilor
 • Raionarea pedogeografică
 • Tipizarea potenţialului pedoecologic al landşafturilor
 • Cercetarea solului în componenţa mediului geografic şi geoecologic
 • Transformarea tehnogenetică şi evoluţia contemporană a solurilor.

Spectrul de competenţă (expertiză):

 • Raionarea pedogeografică şi aprecierea particularităţilor regionale de utilizare şi protejare a solurilor
 • Evaluarea pretabilităţii solurilor
 • Clasificarea solurilor
 • Aprecierea gradului de stabilitate ecologică a solurilor
 • Cartografierea solurilor.

Rezultatele de bază (publicații):

1996 – Transformarea tehnogenetică a solurilor (monografie)
1999 – Clasificarea solurilor Republicii Moldova
2000 – Degradarea solurilor şi deşertificarea (culegere tematică)
2004 – Clasificarea solurilor Republicii Moldova şi notele de bonitare (anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar) (HG RM nr. 1261 din 16.11.2004)
2006 – Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor (monografie)
2006 – Starea actuală, problemele utilizării şi protejării solurilor (culegere tematică)
2007 – Soluri (compartimentul în monografie de colecție "Resursele naturale ale Republicii Moldova")
2009 – Solurile Republicii Moldova (poster)
2011 – Solurile Rezervației "Codrii" (monografie)
2011 – Solurile Moldovei (monografie din seria "Academica")
2011 – Harta solurilor Republicii Moldova la scară 1:750000
2011 – Starea și protecția solurilor (în Raportul Național „Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010")
2011 – Pedologie aplicativă (monografie).

 

  Actualizat  22.10.2014 14:13

Statistici vizitatori

 • Astăzi:617
 • Săptămână:3,843
 • Lună:12,841
 • Total:147,176