Laboratorul Ecourbanistică

Accesări:1,395Vizitatori unici:663

Direcțiile de cercetare:

 • Studiul impactului activităților economice asupra mediului;
 • Elaborarea bazei științifice privind managementul deșeurilor în vederea valorificării și minimizării cantității și a impactului lor asupra mediului înconjurător;
 • Studiul privind Convențiile Internaționale și al Contractelor de Concesiune în domeniu;
 • Elaborarea tehnologiilor de valorificare și tratare a deșeurilor.
 • Studiul structurii poluării, funcționării, proceselor de succesiune și bioproductivității ecosistemelor urbane și naturale în condițiile impactului antropic din Republica Moldova;
 • Evaluarea calitativă și cantitativă a poluării ecosistemelor urbane, estimarea stării ecosistemelor în diferite zone funcționale din așezările umane și elaborarea recomandărilor privind diminuarea nivelului degradării ecosistemelor;
 • Elaborarea documentelor de planificare a activităților de mediu la nivelul bazinelor riverane și planurilor de management ale acestora;
 • Cercetări științifice în domeniul conservării și valorificării ecosistemelor naturale;
 • Asigurarea științifică a monitoringului de mediu al ariilor protejate de stat.

Scopul cercetărilor:

Ameliorarea situației ecologice a ecosistemelor urbane (Chișinău, Orhei, Florești s.a.), prin elaborarea tehnologiilor de tratare, valorificare și neutralizare a deșeurilor  și  implementarea practică a acestora în scopul asigurării unui management adecvat de mediu și dezvoltare durabilă a tarii.

Lista colaboratorilor:

 • Bulimaga Constantin, dr. hab. în biologie, cerc. șt., şef. lab
 • Dediu Ion, membru cor. al AȘM, prof. univ., dr. hab., cosult. șt.
 • Castraveț Ion, dr. hab. în biol., cerc. şt. coord.
 • Drumea Dumitru, dr. în geologie, conf. cerc, cerc. şt. coord.
 • Mogâldea Vladimir, dr. în biologie, cercetător științific coordonator
 • Kolomieț Irina, dr. în biologie, cerc. șt. sup.
 • Țugulea Andrian, cercetător științific
 • Certan Corina, cerc. şt.
 • Bodrug Nicolae, cerc. şt.
 • Codreanu Liviu, cerc. șt.
 • Debelaia Buracinschi S., cerc. șt.
 • Dica Maria, cerc. șt.
 • Burghelea Aureliu, cerc. şt.
 • Iacovlev Vladimir, cerc. şt.
 • Budeanu Valentina, cerc. șt. stag.
 • Şciudlova Eugenia, cerc. şt. stag.
 • Drăguţanu Igor, cerc. şt.stag.
 • Cardaniuc Evelina, ing.ecol.coord.

Cercetări aplicative:

 • Stabilirea impactului antropic asupra diversității biologice în ecosistemele urbane (Chișinău, Orhei, Florești s.a.), elaborarea metodologiei privind evaluarea impactului deșeurilor și a activităților antropice asupra biocenozelor și a recomandărilor privind asigurarea stabilității ecosistemelor naturale.
 • Elaborarea și implementarea tehnologiei de utilizare a nămolului din apele urbane uzate în comun cu alte deșeuri biodegradabile. Elaborarea tehnologiilor de tratare, valorificare și neutralizare a deșeurilor industriale.
 • Elaborarea expertizelor ecologice, auditului ecologic și evaluarea impactului activităților economice.

 

Importanța cercetărilor:

Cercetările contribuie la soluționarea problemelor fundamentale și aplicative privind protecția diversității biocenozelor habitatelor din stațiunile sectoarelor tehnogene și locative ale mun. Chișinău, Orhei, Florești etc, și asigurarea stabilității ecosistemelor; managementul deșeurilor și  permite utilizarea acestora ca resurse naturale, ceea ce va asigura: diminuarea esențială a poluării mediului cu circa 30 %, obținerea unui beneficiu economic de circa 25 % și crearea multor locuri de muncă. Efectuarea expertizelor ecologice asigură dreptul beneficiarilor la construirea și darea în exploatare a  obiectelor economice. Rezultatele cercetărilor științifice servesc ca bază și recomandări pentru diminuarea impactului activităților economice (a deșeurilor) și implementare reală a tehnologiilor de prelucrare și tratare a deșeurilor.

Realizările de bază:

Laboratorul a participat (în calitate de coautor) la elaborarea următoarelor strategii și planuri de acțiuni în următoarele domenii: Programul Național Strategic de acțiuni pentru Protecția Mediului al Republicii Moldova până în anul 2020, (Ed. 1995); Strategia Națională și Planul de Acțiuni în domeniul Conservării Biodiversității (2001); Cartea Roșie a Republicii Moldova (Ed. II, 2001); Strategia protecției mediului înconjurător în bazinului Dunării pentru anii 1995-2005 (Viena, 1994); Planul de acțiuni și strategia pentru protecția mediului afluenților r. Prut (2001); Prima comunicare Națională a Republicii Moldova în cadrul convenției privind schimbarea climei; Programul pentru reducerea poluării bazinului Dunării (5 volume), Wien, 1998; Planul strategic de Acțiuni pentru dezvoltarea sănătății fluviului Dunărea, 1996 (6 volume). Elaborarea Programului Național de Valorificare a Deșeurilor, a. 2000. Elaborarea Conceptului de Management al Deșeurilor în Republica Moldova, a. 2006. Elaborarea bazelor științifice a Managementului Deșeurilor, a. 2005.

 

Monografii:

DEDIU, I. Introducere în ecologie. Academia Naţională de Ştiinţe Ecologice. Chişinău, 2006, 340 p.

DEDIU, I.. Ecologie sistemică, Chişinău 2007, Academia Naţională de ştiinţe Ecologice, Chişinău, 2007, 296 p.

DEDIU, I..,Ecologia populaţiilor, Academia Naţională de ştiinţe Ecologice, Chişinău, 2007, 177 p.

DEDIU, I. Bioserologie, Academia Naţională de ştiinţe Ecologice, Chişinău, 2007, 146 p.

DEDIU, I. Tratat de ecologie teoretică, Academia Naţională de ştiinţe Ecologice, Chişinău, 2007, 357 p.

BULIMAGA C. Aspecte ecologice ale managementului deşeurilor în Republica Moldova, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Ecologie şi Geografie, - Ch.: Cu drag SRL, 2008 (Tipogr. „Bons Offices” SRL), 2008, 224 p.

BULIMAGA C. Expertiza ecologică a activităților economice (Ghid științifico-metodologic), Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM, -Ch.: Ericon, 2011 , 216 p.

 

Actualizat 11.09.2015

 

  Actualizat  17.09.2015 15:00

Statistici vizitatori

 • Astăzi:616
 • Săptămână:3,842
 • Lună:12,840
 • Total:147,175