Laboratorul Impact Ecologic si Reglementari de Mediu

Accesări:2,742Vizitatori unici:1,153

Șef de Laborator: Bacal Petru, dr. în geografie, conf. univ.

Contacte
Adresa: str. Academiei 1, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova 
Telefon
: (+ 373 22) 72 18 03, 72 56 98

E-mail: p_bacal@yahoo.com

 

Informaţie generală

Laboratorul „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” a fost înființat in 2014 la solicitarea Secției de Științe Naturale și Exacte a AȘM. Crearea Laboratorului s-a produs prin comasarea laboratoarelor „Standarde și Normative de Mediu” și  „Geografie Umană”.

Scopul cercetărilor: evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra mediului natural și social în contextul implementării principiilor managementului regional și bazinal al resurselor naturale și a impactului asupra mediului.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 1. Evaluarea, în profil național, regional și local, a impactului antropic asupra mediului și a pârghiilor economice, administrative și normative de gestionare a acestuia;
 2. Analiza teoretică și comparativă a funcționării sistemelor de acte legislativ-normative de mediu, armonizarea legislaţiei de mediu la cerinţele UE şi internaţionale, elaborarea de noi standarde şi normative, necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova;
 3. Elaborarea bazelor ştiinţifice ale managementului și monitoringului ecologic;
 4. Evaluarea potențialului de dezvoltare regională (în baza Regiunii de Dezvoltare Centru), a premiselor și problemelor valorificării eficiente a acestuia;
 5. Analiza, în profil regional, zonal și local, a componentelor naturale, economice și sociale și a raporturilor funcționale și spațiale ale acestora;
 6. Identificarea situațiilor problematice în gestionarea regională a componentelor naturale, economice și sociale și elaborarea recomandărilor de optimizare a gestionării lor;
 7. Dinamica și particularitățile regionale ale proceselor geodemografice;
 8. Aprecierea resurselor turistice și recreaționale în scopul promovării traseelor turistice regionale, sporirii atractivității spațiale și reducerii disparităților regionale, dezvoltării economiei locale și diminuării impactului distructiv și nociv asupra mediului.

 

Spectrul de competenţă:

Expertiza în probleme de protecţia mediului şi management ecologic;

Expertiza în probleme de biodiversitate şi ecosisteme naturale;

Expertiza în probleme socio-demografice;

Expertiza în probleme de armonizare a standardelor şi legislaţiei de mediu;

Expertiza în probleme de dezvoltare durabilă;

 

Personalul scriptic:

Șef de Laborator: Bacal Petru, dr. în geografie, conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator, specialist în geografia mediului, economia și managementul mediului, geografia turismului, dezvoltare regională; tel. serv. 022725698; e-mail: p_bacal@yahoo.com;

Petru Cocîrţă, dr.în şt. biol. cerc. conf., cercetător ştiinţific coordonator, acad. al Academiei Internaționale de Informatizare, specialist în management și monitoring ecologic, normative ecologice și legislația de mediu, evaluarea resurselor de apă și biodiversității; tel. serv. 022 721803; e-mail: pcocirta@hotmail.com

Plîngău Victor, dr. în chimie, cerc. conf.,cerc.șt. coordonator; expert în domeniul evaluării impactului asupra aerului atmosferic, tel. serv. 022 721803, e-mail:plangvt@mail.ru;

Crîşmaru Valentin, dr. în științe agricole, cerc.șt. superior; specialist în agricultura ecologică și impactul agriculturii asupra terenurilor și solurilor, armonizarea legislației în agricultură, tel. serv. 022 721803; e-mail:vcrismaru@gmail.com;

Florea Serafim, dr. în geografie, specialist în geografia umană, protecția mediulului și dezvoltarea durabilă, cerc. conf., cercetător ştiinţific superior, tel. serv. 022725698; e-mail: socioumana@gmail.com;

Lozovanu Dorin, dr. în geografie, cerc. conf., cercetător ştiinţific superior, specialist în geografia umană, expert în problematica minorităților naționale, tel. serv. 022725698; e-mail: dorinlozovanu@yahoo.com;

Ciobanu Cristina, master în geografie, doctorat în ecologie, cercetător ştiinţific, specialist în evaluarea potențialului turistic, în special a parcurilor moșierești, precum și în armonizarea legislației naționale în domeniul turismului și biodiversității e-mail: casiopeea@hotmail.com;

tel. serv. 022 721803.

Eliseev Sergiu, licență și master în geografie, doctorat în biologie (entomologie), cerc. ştiinţific, specialist entomolog, expert în evaluarea diversităției faunistice, armonizarea legislației în domeniul faunei, zăcăminteleor și subsolului, tel. mob. 068021681, e-mail: serghei_eliseev@yahoo.com;

Mardare Aliona, master în geografie, doctorand (anul IV) al Facultății Geografie și Geologie al UAIC din Iași, cercetător ştiinţific stagiar, specialist în evaluarea potențialului turistic și promovarea traseelor vitivinicole, tel. serv. 022725698; e-mail:mardarealiona@yahoo.com;

Bunduc Petru, master în geografie, doctorand (anul IV) al Facultății Geografie și Geologie al UAIC din Iași, cercetător ştiinţific stagiar, specialist în geografia umană și dezvoltarea regională; e-mail: patryk_85@yahoo.com; tel. serv. 022725698.

Vîrlan Daniela, masterandă (anul II), specializarea managementul mediului, inginer coordonator, tel. serv. 022721803, e-mail: dana.virlan@mail.ru;

Sterpu Lunita, inginer coordonator, tel. serv. 022725698, e-mail: luna_md@mail.ru;

Urman Prascovia, inginer coordonator, tel. serv. 022 721803; e-mail: pasha_urman@mail.ru;

Grigorescu Grigore, inginer coordonator, e-mail: grigorescugs@yahoo.com;

tel. serv. 022725698.

 

Angajaţi prin cumul extern:

Hachi Mihai, dr. în geografie, conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator, specialist în geografia socială, economie mondială și regională; tel. serv. 022725698; e-mail: mihaihachi@rambler.ru;

Donica Ala, dr. în biologie, cercetător ştiinţific coordonator, expert în ecologie și evaluarea diversității floristice; e-mail: alacretu@mail.ru; tel. serv. 022731918.

Bacal Svetlana, dr. în biologie, cerc. conf., cercetător ştiinţific superior, specialist entomolog, expert în evaluarea biodiversităției; tel. mob. 069643425, e-mail: svetabacal@yahoo.com;

Matei Constantin, dr.hab. în geografie, prof.univ., cercetător ştiinţific superior, specialist în geodemografie și dezvoltare regională, tel. mob. 079970771. e-mail: conmatei@gmail.com;

Boian Ilie, dr. în științe agronomice, cercetător ştiinţific superior, specialist în agroclimatologie și evaluarea confortului climatic, conf. univ., e-mail: ilieboian@mail.ru;

Roșca Igor, masterat și doctorat în geografie; cercetător ştiinţific stagiar, specialist în aplicarea SIG și elaborarea materilelor cartografice; tel. mob. 069374403, e-mail: roscaigor@gmail.com.

Cujbă Vadim, dr. în geografie, cercetător ştiinţific stagiar, specialist în geografie umană și dezvoltare regională; e-mail: vadim.cujba@yahoo.com; tel. serv. 022725698.

Moroz Ivan, doctorand (anul II) în geografie umană; cercetător ştiinţific stagiar, specializarea: geografia turismului; e-mail: morozbye@yahoo.com;  tel. serv. 022725698.

Constantinov Lilia, cercetător ştiinţific stagiar, e-mail: chiriaclilia@yahoo.com;   tel. serv. 022725698.

 

 

 

Materiale și metode de cercetare:

Principalele materiale utilizate vor fi: 1) actele legislative recente în domeniu ; 2)  Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru (2010-2016); 3) Anuarele privind calitatea factorilor de mediu şi activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat; 4) Rapoartele anuale ale Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice; 5) Planurile Operaţionale ale Regiunii de Dezvoltare și Raportele Anuale privind realizarea acestora; 6) Rapoartele Biroului Naţional de Statistică privind aplicarea sancţiunilor administrative; 7) Rapoartele anuale generalizate privind Indicii de gospodărire a apelor în Republica Moldova. Direcţia bazinieră a Agenţiei„Apele Moldovei”; 8) surse informaționale din cadrul BNS, DTI, birourile de statistică raionale; 9) Actele normativ-legislativ naționale și Directivele UE cu tangență la obiectul de cercetare; 10) Arhiva Națională; 11) Agendele Locale 21 din RM și de peste hotare; 12) informația colectată de la sursele primare; 13) Softuri de SIG si cartografiere: QuantumGis, ArcGis, Philcarto; 14) baza de date  internațională și națională privind armonizarea legislației de mediu, inclusiv:

 • Handbook on the implementation of ec environmental legislation.
 • Legislația și politicile de în domeniul protecției mediului. Armonizarea legislației Republicii Moldova cu standardele UE. Chișinău, 2010, 386 pag.
 • Metodologia de armonizare a legislației în Republica Moldova, Chișinău, MAI, Mai, 2010, 80 pag.
 • SM 1-12:2002. Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea standardelor internaţionale în standarde moldovene.
 • SM 1-20:2002. Principii şi metodologia standardizării. Modul de aplicare în RM a documentelor normative de standardizare ale altor ţări.
 • SM 1-21:2002. Principii şi metodologia standardizării. Adoptarea standardelor europene ca standarde moldovene

Metodele principale utilizate: statistice, analitică, istorică, analogică, comparativa, cartografica, observatiilor in teren, metode de evaluare a diversității faunistice și floristice și indicilor ecologi sintetici, metode de bioindicație, intervievarea administrației publice regionale și locale, autorităţilor abilitate cu gestionarea anumitor resurse naturale, analizei SWOT etc..

Metodologiile şi cerinţele naţionale stipulate în Agenda 21 a Republicii Moldova, în Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei şi Programul Naţional “Satul Moldovenesc”.

Analiza materialelor bibliografice privind bancile de date a actelor legislativ-normative;

Metode clasice de analiză sistemică, comparativă și armonizare în cercetările legislației și normativelor de mediu recomandate de UE și alte organizații internaționale (IUCN, ISO, Secretariatele convențiilor ONU, etc.) și cele naționale.

Importanţa cercetărilor:

Investigaţiile laboratorului au la bază soluţionarea problemelor cu caracter fundamental şi aplicativ vizând eficiența de management ecologic și de protecţie a mediului înconjurător, eliminarea lacunelor din cadrul domeniului normativ-legislativ de mediu și de dezvoltare durabilă regională a Republicii Moldova.

 

Rezultatele principale:

 1. Reactualizarea bazelor de date a actelor legislativ-normative și elaborarea propunerilor de armonizarea a acestora la cerințele internaționale și europene;
 2. Evaluarea gradului de armonizare a legislaței de mediu la strandardele UE și internaționale. Conform estimărilor noastre, gradul de armonizare la cerințele internaționale și europene a actelor normative a sporit la majoritatea compartimentelor de mediu la 60-85%, iar la cele legislative – la 60-72%.;
 3. Elaborarea propunerilor concrete de ajustare a standardelor naționale  și transmiterea lor către Comitetele Tehnice de Standardizare și Ministerul Mediului
 4. Prezentarea recomandărilor de modificare de acte legislativ-normative (42), de preluare a a standarde internaționale (99) și de anulare a standardelor vechi (41), de armonizare a legislaţiei naționale la 17 Directive ale UE.
 5. A fost stabilit gradul de influiență a factorilor natural, economici, sociali, ecologici și politici asupra dezvoltării durabile regionale a Republicii Moldova reflectat inclusive în materiale cartografice și publicații științifice la tema respective;
 6. Conceptul pașaportului sociouman al localităților (Exemple: pașaport pentru 2 localități), barometru demografic al localităților și al grupurilor etnice;
 7. 3 monografii, inclusiv „Gestiunea protecției mediului în RM” (2010), Aglomerația orașului Chișinău (2013), „Evoluția demografică a Republicii Moldova”(2014),
 8. Articole în reviste de specialitate din RM și de peste hotare
 9. Note de curs la geografia turismului (în română și rusă), geografia populației

Participare la Conferinţe, Seminare naționale și internaționale, în Grupele de lucru ale Ministerului Mediului sau la dezbateri publice privind proiectele actelor legislative și normative de mediu;

Conducerea tezelor de licență, masterat și doctorat ;

Efectuarea expertizelor şi avizelor ecologice a tehnologiilor şi instalaţiilor noi sau de import, prezentate de Agenţii economici

Patronarea Punctului Naţional Focal INFOTERRA UNEP în Republica Moldova;

Susţinerea activităţilor a Comitetelor Tehnice pentru Standardizare nr. 17, 24, 25 și 30;

Expoziţii – 4 – AŞM, Ministerul Mediului, Reuniunea a IV-a a Părţilor semnatare a Convenției Aarhus (Chişinău, 2011 - 2013).

Participarea la activități privind recensământul populației, mai 2014 – 3 persoane.

 

Proiecte instituționale implementate și în curs de implementare:

Proiectul 11.817.08.05A. Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecționării managementului resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative. Termenul executării – 2011-2014.

Compartimentul 4. Starea, structura şi funcţionalitatea actelor legislativ-normative de mediu ale Republicii Moldova şi căile de armonizare la cerinţele UE şi internaţionale

Compartimentul 5. Analiza şi argumentarea rolului componentelor socio-demografice și socio-culturale asupra dezvoltării durabile

PROIECTUL: Studiul impactului activităților economice a Regiunii de Dezvoltare Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile. Termenul executării: 2015-2018

Compartimentul 2. Etapa 2015. Crearea bazei de date privind impactul socioeconomic asupra mediului, reglementările de mediu și elaborarea metodologiei evaluării impactului activităților economice asupra mediului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova

 

Publicații relevante:

1. Bacal P. Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova (Aspecte teoretice şi aplicative). Chişinău: ASEM, 2010. 240 p. 

2. Florea S. Aglomeraţia oraşului Chişinău, Garomont-Studio, Chişinău, 2013, 164 p.

3. Matei C., Sainsus V., Hachi M. Evoluția demografică a Rep. Moldova. Chișinău, 2014. 210 p.

4. Lozovanu D.(coordnator). Atlasul UTA Găgăuzia. Chișinău, 2014. 

5. Bacal P., Cocoş I. Geografia turismului. Chişinău: ASEM, 2012, 227 p.

6. П. Бакал. География Туризма, Chişinău: Ed. ASEM, 2013, 230 p.

7. D. Budianschi, I. Guţan, P. Bacal, D. Galupa, V. Ermurachi, Eficiența și transparența utilizării resurselor fondului forestier. Centrul Analitic Independent „Expert Grup”, Chişinău, 2013, 88 p.

8. Bacal S., Cocîrță P., Munteanu N. Metode și echipament de colectare a artropodelor. Ghid științifico-practic. Chișinău, 2014. 88 pag.

9. Dezvoltarea Durabilă  a Regiunii de Dezvoltare Centru: Factori de Mediu şi Contribuţii. Culegere de articole. Chişinău, 2014. 52 p.

10. Calitatea factorilor de  mediu în contextul dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord. Culegere de articole. Bălţi, 2015. 102 p.

11. Mediul şi schimbarea climei: de la viziune la acţiune, Culegere de articole. Chişinău, 2015.

12. Starea mediului în Republica Moldova în anii 2007-2010 (Raport Naţional). Coautori: Cocîrță P., Plîngău V., (S. Florea, V. Plîngău, V. Crîşmaru – 7 materiale.

13. Cocîrţă P. Managementul ecologic în Republica Moldova: teoria, problemele şi unele realizări practice. În: Environment & Progress. Vol. 15/2011. Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2011, p. 75-86.

14. European neighbourhood and partnership instrument - Shared environmental information system. Republic of moldova country report. Chisinau, Republic of Moldova: January, 2012, 48 p. (Cocîrţă P. – Contributor național).

15. GEO5. Global Environment Outlook. Environment for the future we want. United Nations Environment Programme, VALLETTA, MALTA, 2012, 551 p. (Cocîrţă P. – Contributor național).

16. Bacal P. Particularities of Environmental Funds Management in Republic of Moldova. În: Ecological performance in a competitive economy. Bucureşti: ASE, 2011, vol. 1, p.  87-92.

17. P. Bacal, Brega T. Premises and difficulties of promoting routes and touristic products in the rural areas of Republic of Moldova, Journal of Settlement and Spacial Planning, Cluj, Ed. Presa Universitară  Clujeană, nr. 2, 2013. Special Volum, p. 317-321.

18. Bacal P. Geographic and economic aspects of using water resources in the Dniester basin (The sector of the Republic of Moldova). În: Journal of Settlement and Spacial Planning, Special Issue No. 3/2014. Cluj: Presa Universitară  Clujeană, 2014. p. 101-111..

19. Bacal P. Problemele reformării taxelor pentru utilizarea resurselor funciare în Republica Moldova. (versiunea română și engleză). În: Economica, nr. 4, 2014, ASEM. p. 68-73.

20. Donica A. New habitats for endangered plant species from the Middle Dniester Basin (Republic of Moldova). International Conference”Applied ecology: problems, innovations”, 7-10 May, Tbilisi, Batumi. Abstracts Book – ICAE 2015, Tbilisi, 2015, p.45.    

 

 

 

 

  Actualizat  18.12.2015 15:13

Statistici vizitatori

 • Astăzi:614
 • Săptămână:3,840
 • Lună:12,838
 • Total:147,173