Laboratory of Landscape Ecology

Accesses:1,898Unique visitors:908

Contacts

Address: Institute of Ecology and Geography, 1, Academy street,  Geography Landscape Laboratory, Chisinau, MD-2028 Republic of Moldova

Telephone: +373 (22) 73-96-18
Fax: 373 (22) 21-11-34

 

General information

Scientific direction:

Use of the human, natural and informational resources for sustainable development.

Research goal:

Elucidation of the structure, dynamics and degree of geoecological stability of landscapes

Fundamental researches:

Identification, dynamics and current ecological status of the landscapes

Applied researches:

• Complex evaluation of the condition, the land uses and protection of landscape complexes and the river basins;

• Elaboration of the geoinformation support for managing of the hydrological risk situations in the Prut river basin.

The importance of researches:

The investigations made appreciably contribute to resolve the fundamental and applied questions regarding principles for the identification, classification and mapping of landscapes, for the analysis and management of natural hazard phenomena, in quantitative assessment of surface water resources and of hydro potential values of physical and geographical units and of the various water bodies.

Scriptic staff:

 • Head of the Laboratory: Nicolae Boboc, dr. in geogr., Assoc. Prof., Head of Laboratory (geomorphology and evolutionary geography, landscape ecology, water resources, risk phenomena, GIS). E-mail: nicboboc@gmail.com.  
 • Orest Melniciuc, degree of doctor habilitate in geogr., Assoc. Prof., Coordinator Scientific Researcher (land hydrology, floods, water resources). E-mail: melniciuc@rambler.ru
 • Iurii Bejan, dr. in geogr., Senior Researcher (social and economic geography, land use, GIS). E-mail: iurie.bejan@gmail.com
 • Tudor Castraveţ, Scientific Researcher (application of GIS in landscape ecology, geomorphology and hydrology). E-mail: tcastravet@gmail.com
 • Valentina Muntean, Junior Scientific Researcher (mapping and remote sensing of landscape GIS). E-mail: vlada1965@rambler.ru
 • Pavel Ţîţu, Scientific Researcher (landscape geography, GIS). E-mail: titu.pavel@gmail.com
 • Viorica Angheluţa, Junior Scientific Researcher (landscape mapping, remote sensing, GIS). E-mail: vioricaangheluta@gmail.com
 • Ana Jeleapov, Scientific Researcher (mapping and remote sensing of the water bodies, floods, water resources, GIS). E-mail: anajeleapov@gmail.com
 • Stratan Liliana, Junior Scientific Researcher (landscape geography, GIS). E-mail: ursu_liliana90@yahoo.com
 • Fratea Adrian, Engineer Coordinator (digitization of the cartographical material). E-mail: adrianfratea94@gmail.com
 • Bejan Viorica, Engineer Coordinator (introduction and primary processing of the information). E-mail: bejan.viorica.79@gmail.com
 • Marcenco Maxim, Junior Scientific Researcher (hydrological systems modeling, GIS). E-mail: mmarcenco@googlemail.com
 • Tabacaru Alexandru, Junior Scientific Researcher (water resources of the landscape systems, GIS). E-mail: tabacarualex@yahoo.com   

Results:

It was:

• developed and mapped the units system of physical and geographical regionalization of the territory of the Republic of Moldova;

• argued the conception of the influence of different environmental components;

• studied the spatial distribution of the main categories of geographical landscapes;

• appreciated the regional geoecological stability of the landscape systems;

• appreciated the influence of zonal, azonal and anthropogenic factors in the formation of water resources of the regional landscape units;

• develop the methods for identifying and mapping in GIS of the landscape in conception European Landscape Convention (Florence, 2000).
Methods, principles and research facilities:
• Observing, that require field researches;
• Using the global positioning systems (GPS), remote sensing techniques, the main tool to obtain data on extended areas using satellite images and orthophotoplans;
• Cartographic modeling using GIS;
• Mathematical modeling of the runoff from slopes and on river basins etc.

Publications:

 1.     Bejan Iu. Modificarea păşunilor şi fâneţelor pe teritoriul Republicii Moldova. Mater.   Conferinţei internaţionale a tinerilor savanţi  Chişinău, ASEM, 2005, 202-204
 2.     Boboc N., Bejan Iu. Relieful teritoriului Republicii Moldova şi modul de utilizare a terenurilor. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”. Secţiunea Geografie, anul XIV – 2005. Suceava, 2005, pag. 33-39.
 3.     Boboc N., Constantinov Tatiana, Melniciuc O. Analiza spaţio-temporală a ploilor torenţiale în scopul aprecierii inundaţiilor catastrofale. Studiu de caz: Republica Moldova  În: "Diminuarea impactului hazardelor naturale şi tehnogene asupra mediului şi societăţii"(Teze şi comunicări). Conf. Internaţ. 6-7. 10. 2005. Chişinău, p. 90-94
 4.     Mihailescu C., Boboc N., Sochircă V., Constantinov Tatiana, Boian I. Mediul geografic al Republicii Moldova: caracterizare de ansamblu. Monografia „Mediul geografic al Republicii Moldova. Resursele naturale”. Editura „Ştiinţa”.2006. p.10-29.
 5.     Bejan Iu. Modificarea păşunilor şi fâneţelor pe teritoriul Republicii Moldova. Mater. Conferinţei internaţionale a tinerilor savanţi  Chişinău, ASEM, 2005, 202-204
 6.     Boboc N. Elemente structurale în relieful Podişului Moldovei. „Revista Geografică” Inst. de Geogr. Bucureşti, 2006, p. 31-37.
 7.     Boboc N., Bejan Iu., Muntean Valentina, Tănase Ana. Studiul dinamicii modificărilor peisajelor silvice din bazinul Bâcovăţului din 1880 până în prezent cu ajutorul tehnicilor SIG. Lucr. Simpoz. Intern. „Sisteme Informaţionale Geografice”, 10-12 noiembrie 2006. Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, vol. ½. Cluj University Press, 2006 – No 1, p. 31-36.
 8.     Boboc N., Begu A., Alexandrov E. Instucţiune privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul nerespectării legislaţiei privind subsolul (M.O. Nr. 189-192 din 22.10.2004). Ghid cu privire la evaluarea prejudiciului cauzat mediului de la activităţile antropogene şi mecanismele de compensare a lui. Chişinău. 2006, p. 13-20.
 9.     Boboc N., Melniciuc O. Resursele de apă ale bazinului estic al Prutului în condiţiile modificărilor antropice ale mediului natural. Studii şi cercetări de geografie, t. LI-LII, Bucureşti, 2007, p. 49-63.
 10.     Boboc N., Melniciuc O., Muntean Valentina. Inundaţii catastrofale generate de viiturile pluviale pe râurile din Republica Moldova. Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi (serie nouă). Geografie. Tomul LII, supliment. Lucr. Simpoz. Intern. „Sisteme Informaţionale Geografice” Nr. 12. Ed. Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2006, p. 13-22.
 11.     Boboc, N. Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova. Bulet. AŞM, Ştiinţele Vieţii, Nr. 1 (307), 2009, p. 161-169. ISSN 1857-064X;
 12.     Boboc, N. Use GIS for Lanscape Analysis of Ciulucurilor Hills, Bul. IPI, Univ. Tehn. "Gh. Asachi" din Iaşi, tomul LV (LIX), Fasc. 1-4, Secţia Hidrotehnică, octombrie 2009, p. 31-36. ISSN 1224-3892;
 13.     Boboc, N.; Ercanoglu, M.; Syrodoev, Gh.; Bejan, Iu.; Sîrodoev, I.; Castraveţ, T.; Jechiu, I.; Muntean, Valentina; Bolfos, N.; Serbina, Svetlana, Contributions to the landslide spatial assessment in the Bâc Heoghts, Symposium, Analele Universităţii "Ştefan cel Mare", Secţiunea Geografie, anul XVIII, Suceava, 2009, p. 19-24. ISSN 1583-1469;
 14.     BEGU, A., DAVID, A., LIOGCHI N., URSU, A., BOBOC, N. et all. Starea Mediului și patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova), Chișinău, Editura Noosfera, 2012, 299 p. ISBN 978-9975-633-6.
 15.     Donisă, I.; Boboc, N.; Ioniţă, I. Dicţionar geomorfologic cu termeni corespondenţi în limbile engleză, franceză şi rusă. Editura Universităţii „Al.I.Cuza", Iaşi, 2009, 414 p. ISBN 978-973-703-486-1;
 16.     Bejan, Iu. Utilizarea terenurilor în Republica Moldova. Chişinău, Editura ASEM, 2010, 165 p. ISBN 978-9975-75-502-3;
 17.     Postică, Gh.; Boboc, N.; Chirică, L.; Buzilă, Varvara; Lazu, Ş.; Corcimari, N.; Zubcov, N. Peisajul Cultural Orheiul Vechi. Coord. şt. Postică Gh. Ch.: CEP USM, 2010. 138 p. ISBN 978-9975-71-016-9;
 18.     Boboc, N.; Bejan, Iu.; Castraveţ, T. Evaluarea susceptibilităţii la alunecări de teren în sectorul-cheie Criuleni. Lucrări ştiinţifice, Vol. 30: Cadastru şi drept, (volumul include materialele de la Simpozionul Internaţional „Sisteme Informaţionale Geografice", (14-15 octombrie 2011, UASM)). Ch.: Centrul ed. al UASM, 2011, p. 203-209. ISBN 978-9975-64-125-8;
 19.     Boboc, N.; Castraveţ, T.; Melniciuc, O.; Evaluarea modului de influenţă a activităţilor antropice asupra scurgerii anuale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), 160-166. ISSN 1857-064X;
 20.     Мельничук, О.; Кищук, А. Анализ катастрофического наводнения на реке Прут летом 2010 года, Академику Л. С. Бергу – 135 лет: Сборник научных статей. ECO-TIRAS. Бендеры: ECO-TIRAS, 2011, стр. 164-167. ISBN 978-9975-66-219-2;
 21.     19. Boboc N. ș.a. Geografia fizică a Republicii Moldova. Manual pentru cl. A 8-a. Editura Știința, 2013, 128 p.
 22.    20.   Jeleapov, A., Melniciuc, O., Bejan, I. Assessment of Flood Risk Areas in the Dniester River Basin (in the Limits of the Republic of Moldova). G. Duca (ed.), Management of Water Quality in Moldova,Water Science and Technology Library 69, DOI: 10.1007/978-3-319-02708-1-8, Springer International Publishing Switzerland, 2014, p. 157-173.
 23. Landslide Susceptibility Assessment in the Central Part of Republic of Moldova. Project No: SfP‐983287, Coordinators: ERCANOGLU Murat, BOBOC Nicolae, 67 p. 2013.
 24. BEJENARU Gh., CASTRAVEȚ T., Hidrologie generală. Suport de curs. Partea 2-a, Uninersitatea Academiei de Științe a Moldovei, Ed. Biotehdesign, Chișinău, 2014, 107 p. CZU 556(075.8) B41, ISBN 978-9975-933-42-1;
 25. BEJENARU Gh., CASTRAVEȚ T., Hidrologie generală. Suport de curs. Partea 2-a, Uninersitatea Academiei de Științe a Moldovei, Ed. Biotehdesign, Chișinău, 2014, 107 p. CZU 556(075.8) B41, ISBN 978-9975-933-42-1;
 26. Angheluța Viorica, Morphometric characteristics of the hydrographic network from Cula river basin, Republic of Moldova, International Conference Geography environment and GIS for students and young researches, 22-24 May 2014, Tirgoviste, Romania, pag.25-27, ISBN 978-606-605-095-1.

 

National and international projects:

 

 • INTAS, Ref. Nr 04-77-7112 New methods of information treatment for management of water quality in river basins, 2005-2006;
 • NATO, SfP 983287 Landslide susceptibility assessment in Central Part of Republic of Moldova, 2009-2012; Colaboration with Ankara, Hacettepe University, TURKEY, The NATO Science for Peace and Security Programme Project No: SfP‐983287, 2009-2012. Co-directors of the Project: dr. Murat Ercanoglu (Hacettepe University, TURKEY) and dr. N. Boboc (IEG ASM), Volumul de finanțare: 226,5  mii EUR, incusiv IEG - 201 mii EUR, Hacettepe University, TURKEY – 25,5 mii EUR
 • Proiect naţional: Evidenţierea particularităţilor regionale ale potenţialului geoecologic al landşafturilor, 2006-2010;
 • Proiect naţional: Evaluarea componentelor geoecologice ale rezervaţiilor peisagistice Saharna şi Ţipova în vederea optimizării, conservării acestora şi elaborării traseelor turistice, 2006-2007
 • Proiect naţional: Identificarea, dinamica şi starea ecologică actuală a peisajelor, 2011-2014.
 • Proiectul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică: Elaborarea suportului geoinformaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut 2011-2012.
 • Proiect finanțat de Protecția Mediului în Bazinele Rîurilor international (EPIRB) avînd ca zonă pilot bazinul rîului Prut, Componenta A – Analiza bazinului rîului, Contract Nr. 2011/279-666, Consortium: Hulla & Co. Human Dynamics KG,  Lothringerstrasse 16, A-1030 Wien, numărul de înregistrare FN 30633z,2012-2013. Directorul Proiectului: dr. N. Boboc
 • Proiectul finanțat de Uniunea Europeana privind  „Dezvoltarea  Planurilor de Management al bazinelor rîurilor 2016-2021” pentru bazinul rîului selectat din Republica Moldova (Rîul Prut), Contract nr. 2011/279-666, 2014-2015, Directorul proiectului: dr. Iurii Bejan
 • Proiectul ACSA „Elaborarea planului de gestionare a Districtului bazinului hidrografic Nistru”, 2013-2014, Contract Nr.40, 2013.
 • Project ”Spatial organization of the territorial systems under the action natural and anthropogenic factors”. 2015-2018.

 

Cartographical material

A.

B.

Landscape structure of teh river basin A) Camenca B) Bucovăț, 2013 year

 

The share of the water reservoirs surface from the total landscape systems from the Middle Prut Plain and Western Codrii

 

The share of the settlements surface from the total surface of the  landscape systems from the Middle Prut Plain and Western Codrii

 

Pressure of agricultural lands in the Middle Prut Plain and Western Codrii

 

The coefficient of ecological stability of the landscapes in the Middle Prut Plain and Western Codrii

 

  Last updated:  17.09.2015 15:09

Visitor Statistics

 • Today:446
 • Week:3,313
 • Month:3,313
 • Total:88,993